Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

I Riksgränsen är spänningsnivån i elnätet tidvis begränsad, samtidigt har ansökningarna om nyanslutning eller utökning av befintliga abonnemang i elnätet för byggnation av laddinfrastruktur ökat. En ökad efterfrågan i kombination med att det tar tid att bygga om elnätet gör att Vattenfall Eldistribution vill testa teknik för flexibel laddinfrastruktur.

Ett forsknings- och utvecklingsprojekt

Mot bakgrund av detta har vi startat ett forsknings- och utvecklingsprojekt i Riksgränsen under namnet FlexConnect. Projektet ska testa och utvärdera tekniska metoder för flexibla anslutningar för snabbladdning av elbilar när elnätet inte har tillgänglig kapacitet för att bibehålla spänningsnivån. När elnätet i området inte har tillräcklig kapacitet för spänningsnivån ska tillgänglig effekt för snabbladdare prioriteras ned för att på detta sätt säkerställa god elkvalitet för elnätskunderna i området. 

Ökad efterfrågan på laddinfrastruktur

Omställningen av fordonsflottan i Sverige går nu mycket snabbt. Under 2020 ökade antalet laddbara fordon med 82 % och i september 2021 fanns det närmare 265 000 laddbara fordon i Sverige. Enligt elkraftbranschens intresseorganisation, Power Circle, beräknas antalet laddbara fordon i Sverige år 2030 öka till 2,5 miljoner. Behovet av publika laddpunkter beräknas samma år uppgå till cirka 90 000, att jämföra med dagens 10 000. Till det tillkommer laddinfrastruktur hemma och vid arbetsplatser. Behovet av utbyggd laddinfrastruktur och möjlighet till anslutningar till elnätet ökar därmed kraftigt nu och i framtiden.

Vi vill med detta projekt få insikter, kunskap och förståelse för hur vi kan nyttja och tillgängliggöra vårt elnät på ett mer optimerat sätt. Laddoperatörer i Riksgränsen som kan vara flexibla ges möjligheten att kunna etablera sin infrastruktur till dess att elnätet i området är ombyggt 2023-2024. Resultatet av testet och utvärderingen av projektet kommer bidra till utveckling av systemstöd för flexibla anslutningar till elnätet.

Vattenfall Eldistributions nya tekniska lösning för flexibel snabbladdning är nu igång i Riksgränsen. Elbilsägare kan ladda sina elfordon samtidigt som vi kan testa och utvärdera tekniken.

Läs mer

Developer Tools


Cache options

Consumption options