Vi och övriga elnätsbolag har anslutningsplikt, vilket innebär att vi alltid ansluter de kunder som så önskar, men det kan i dagsläget ta längre tid i väntan på utbyggnaden av elnäten. För att lösa kapacitetsbehovet i samhället arbetar vi både på kort och lång sikt och tillsammans med andra inom EU-projektet CoordiNet.

CoordiNet – en av flera åtgärder för att lösa kapacitetsbristen

Nu tar vi ett ytterligare steg med EU-projektet CoordiNet. I Sverige kommer vi, tillsammans med i E.ON och Svenska Kraftnät i CoordiNet, skapa fyra marknadsplatser för flexibilitet där elnätens leverantörer och kunder ska kunna bidra med ökad och minskad last samt med ökad och minskad produktion.

Inom projekt CoordiNet arbetar vi för att möjliggöra lokal flexibilitet i elnäten och på så sätt skapa förutsättningar för att ge våra framtida och nuvarande kunder den anslutning som efterfrågas i närtid.

Se samtliga videoklipp om Coordinet på youtube

Besök CoordiNets hemsida

Följ CoordiNet på Twitter

Om CoordiNet

EU-projektet CoordiNet omfattar tre länder och 23 aktörer och har en budget på totalt 150 miljoner kronor. I Sverige drivs arbetet främst av Vattenfall Eldistribution, E.ON Energidistribution och Svenska Kraftnät. Demonstrationsanläggningar med lokala marknadsplatser för flexibilitet kommer att genomföras i fyra områden i Sverige: Uppland, Gotland, Skåne och Västernorrland/Jämtlands län. Vattenfall Eldistribution deltar med två regionnät i Uppsala och på Gotland. Partners i arbetet är också Uppsala kommun, Expektra. Energiforsk och RWTH Aachen.

 

Ansökan till CoordiNet-demonstrationen

Nu har ansökan till CoordiNet-demonstrationen öppnat. Vill du delta är det dags att anmäla sig, sista ansökningsdag är den 24 augusti 2020.  

Läs mer om ansökan

Coordinet.jpg
Vid förra vinterns demonstration av flexibilitetsmarknad i Uppsala. Från vänster: Tomas Nordqvist - Uppsala Hem, Erik Pelling - kommunalråd Uppsala kommun, Cecilia Sjöstedt - Cytiva (fd GE Healthcare) samt Yvonne Ruwaida - Projektledare CoordiNet, Vattenfall Eldistribution.

Våra lång- och kortsiktiga lösningar

På Vattenfall Eldistribution arbetar vi med att hitta lösningar på kapacitetsutmaningen både på lång- och kort sikt.

Lösningar på lång sikt

På lång sikt (10-15 år) behöver Svenska Kraftnät bygga ut och förstärka elnätet i de regioner där kapacitetsbrist råder så att Vattenfall och andra elnätsbolag kan bygga ut och ansluta kunder på sina region- och lokalnät, men eftersom kapacitetsbristen i elnätet på sina håll är akut kan vi inte vänta på den långsiktiga utbyggnaden av elnätet.

För att komma tillrätta med kapacitetsbristen i elnäten behöver elnäten byggas ut och förbättras. På sikt behöver vi mer elnät men det tar tid att bygga. Vi för en dialog med kommuner och länsstyrelse om att förenkla tillståndsprocesserna för elnätsprojekt, samt att behovet av utbyggnad av elnät måste komma in tidigare i den kommunala samhällsplaneringen.

Som komplement till ombyggnationer och förstärkningar i elnätet arbetar vi med utveckling av smarta digitala systemlösningar. Vi arbetar med att utveckla digitala marknadsplatser för att skapa möjlighet att frigöra kapacitet och säkerställa ett effektivt utnyttjande av elnätet. Det handlar både om flexibel produktion (t ex. lokal produktion/kraftvärme) och konsumtion genom en flexibel användning av kapaciteten i elnätet.

Lösningar på kort sikt

Vi arbetar med att utveckla kortsiktiga lösningar för att lösa kapacitetsbehovet. Vi har arbetat med att frigöra kapacitet och använda befintligt elnät mer effektivt. Anslutning i närtid kräver oprövade lösningar och nya verktyg. Det har bland annat resulterat i att Vattenfall Eldistribution erbjuder möjligheten att teckna last- och produktionsstyrningsavtal samt villkorade nätavtal * med större kunder i områden där det är fastställt att det råder kapacitetsbrist. Avtalen har som syfte att stabilisera elnätet i situationer då driftsäkerheten riskerar att påverkas av mycket hög belastning eller allvarliga störningar.

Vattenfall Eldistribution har upphandlat lokal elproduktion i områden med nätkapacitetsbrist samt kommit överens med större elanvändare att sänka sin elanvändning under kritiska perioder. Det har frigjort kapacitetsutrymme i elnätet som möjliggjort anslutning av nya kunder. Lokala marknader för flexibilitetstjänster testas där vi genom projektet CoordiNet till exempel undersöker möjligheterna till mer effektivt användande av elnätet tillsammans med elnätsföretag i såväl Sverige som i övriga Europa.

Vi har också förstärkt dialogen med Svenska kraftnät om nätkapacitet och vi har utökat dialogen med kommuner, länsstyrelser och andra berörda aktörer. Vi utvecklar även temporära lösningar (ex villkorade abonnemang) tillsammans med kunderna i avvaktan på att elnätet kan byggas ut.

Ordförklaringar

När en kund önskar mata in eller ta ut el från elnätet och det inte går att garantera att elnätet klarar detta utan att bli överbelastat, kan nätföretaget skapa utrymme för överföringen genom att förmå någon annan kund att öka sin inmatning eller minska sitt uttag. Nätnyttan varierar beroende på var i elnätet nyttan uppstår. Syftet är att stabilisera elnätet i situationer då driftsäkerheten riskerar att påverkas av mycket hög belastning eller allvarliga störningar.