Odensala–Sigtuna–Håtuna

Vattenfall Eldistribution AB planerar en ny kraftledning mellan Odensala och Sigtuna. Dessutom planeras ombyggnation och spänningshöjning av kraftledningar mellan Sigtuna och Håtuna. Projekten berör Upplands-Bro, Sigtuna och Knivsta kommuner i Stockholms och Uppsala län. Vattenfall Eldistribution AB genomför nu samråd enligt 6 kap. miljöbalken avseende de planerade åtgärderna.

Sträckningsförslag Odensala–Sigtuna–Håtuna

Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen har ökat. En effekt av tillväxten i regionen är att behovet av kapacitet i elnätet ökar. Samtidigt ställer samhället idag allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning. För att möta kapacitetsbehovet och öka driftsäkerheten i nätet planerar Vattenfall Eldistribution att konvertera regionnätet från 70 kV till 130 kV.

Mellan Odensala och Sigtuna planeras en helt ny 130 kV luftledning. Den nya ledningen planeras till stor del att uppföras parallellt med befintliga ledningar, men den kommer också att gå i obruten mark. Mellan Sigtuna och Håtuna planeras spänningshöjning av en befintlig dubbel luftledning på den första delen av sträckan. På resterade sträcka fram till Håtuna planeras två befintliga luftledningar att raseras och ersättas med två nya ledningar.

Planerade ledningsåtgärder beskrivs utförligare i samrådsunderlaget som finns att ladda ner på denna webbplats.

Samråd

Vattenfall Eldistribution AB inbjuder härmed till avgränsningssamråd för myndigheter, organisationer, markägare, allmänheten och enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten.

Öppet hus

Vattenfall Eldistribution AB inbjuder till samrådsmöte i form av öppet hus. Du har då möjlighet att komma och träffa representanter för Vattenfall Eldistribution AB för att ställa frågor om projektet. En kort inledande presentation kommer att hållas omkring kl. 16:30 men du är välkommen att ansluta när som helst under mötestiden. Samrådsmötet hålls:

Måndag den 14 oktober 2019 kl. 16-19, Sigtuna Stadshotell, Stora Nygatan 3, Sigtuna

Onsdag den 16 oktober 2019 kl.16-19, Särsta Wärdshus, Särstavägen 4, Knivsta

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 2019-11-01 till:
Jonathan.Weck@sweco.se

Alternativt:
Sweco Energy AB
Att: Jonathan Weck
Box 340 44
100 26 Stockholm

Sista dag för synpunkter

1 november 2019

Kontaktperson

Jonathan Weck