Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och energisektorn bidrar med flera lösningar till den omställning som behövs i samhället. Just nu pågår en omfattande elektrifiering av industrier och transportsektor för att fossila bränslen ska fasas ut. Nya elintensiva verksamheter etablerar sig i Sverige för tillgång till fossilfri el. Omställningen och det ökade el- och effektbehovet i samhället ökar i sin tur kraven på utbyggnad av elnätet. Innan detta finns på plats, ser vi idag begränsningar av kapaciteten i elnätet på vissa håll.

Nya förutsättningar 

Sedan utbyggnaden av kärnkraften under 70/80-talet har det svenska elnätet ansetts vara i princip färdigbyggt och elanvändningen relativt stabil. Anslutningar av nya bostads­områden och industrier har skett snabbt och utan problem. Idag ser omvärlden annorlunda ut. Det snabbt ökande behovet av el tillsammans med allt längre ledtider för tillstånd att bygga elnät gör elnätet bitvis hårt ansträngt.

Nu står vi inför en period där stora delar av elnätet behöver förnyas och förstärkas. Många av våra anläggningar går mot slutet av sin tekniska livstid och behöver bytas ut. Industri- och transportsektor driver omställningen men urbanisering och snabb befolkningstillväxt ökar effektbehovet ytterligare. Samtidigt sker en snabb utbyggnad av förnybar elproduktion från sol- och vindkraft som också vill ansluta till elnätet.

I områden där transmissionsnätet inte har tillgänglig effekt för att vi ska kunna höja abonnemangen i våra nät, minskar våra möjligheter att ansluta nya kunder och öka effektuttagen för befintliga kunder inom en rimlig tid. Det kan i sin tur försvåra tillväxt i samhället, nya företagsetableringar och arbetstillfällen, bostadsbyggande och utbyggd laddinfrastruktur.

Stora investeringar i utbyggnaden av elnätet

För att möta samhällets ökade behov behöver en fördubbling ske av investeringarna i såväl lokal- och regionnät som transmissionsnät. Investeringar som är nödvändiga för att behålla ett robust och tillgängligt elnät för alla och möjliggöra omställningen till ett fossilfritt Sverige.

Utbyggnaden av elnäten måste samtidigt gå hand i hand med elbehovet hos företag, hushåll och utbyggnaden av elproduktionen. Ett elnät med överkapacitet som inte nyttjas optimalt och fullt ut, är inte försvarbart ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, och bekostas av alla kunder gemensamt.

Utbyggnaden av elnätet behöver planeras långsiktigt, vilket är en stor utmaning med den ökade tillväxttakten och de begränsningar som finns i dagens elnät. Tillförlitliga prognoser om framtida tillväxt och ökade effektuttag från transmissionsnätet blir än viktigare för att möta kundernas förväntan om anslutning.

Flexibilitet i elnätet

Att bygga ut elnätet för att möta det ökade elbehovet tar lång tid. Då kan så kallade flexibilitetslösningar, flexibel användning av el, hjälpa till här och nu. Ökad flexibilitet i elnätet lyfts också fram som ett prioriterat område i regeringens nationella strategi för elektrifiering.

Flexibilitet på elmarknaden har funnits länge i olika former och under de senaste åren har flera lokala flexibilitetsmarknader utvecklats i Sverige. EU-projektet CoordiNet och forsknings- och utvecklings-projektet sthlmflex är två projekt vi har drivit och driver tillsammans med andra nätägare för att lära oss mer och utveckla tillvägagångssätt för lokala flexibilitetsmarknader. Vi testar också flexibel snabbladdning av elbilar i Riksgränsen i ett annat projekt som kallas FlexConnect.

Flexibilitetslösningar är en viktig komponent för att få fler elnätsanvändare och distributörer att medverka till en flexibel användning av elsystemet. Många företag och konsumenter tar idag ett målinriktat grepp i klimatfrågan och flexibilitetslösningar passar bra in som ett incitament för att medverka. Fastighetsägare kan redan idag få en högre miljöcertifiering, och därmed möjlighet till grön finansiering, genom att delta på en flexibilitetsmarknad.

Att använda elnätet flexibelt är att möjliggöra snabbare elektrifiering för fler på ett energieffektivt sätt. Flexibilitetstjänster ger företag och konsumenter chans att bidra till ett klimatsmartare samhälle.

Vad är och hur fungerar en lokal flexibilitetsmarknad?

Enkelt beskrivet innebär det att elanvändare och elproducenter som är kopplade till elnätet och deltar på en lokal flexibilitetsmarknad är med och bidrar till att motverka kapacitetsbrist i nätet.

Dessa kan frigöra kapacitet i elnätet genom att antingen minska sin elanvändning eller öka sin elproduktion under en viss tid jämfört med vad man annars skulle ha gjort. Det här sker på en digital marknadsplats där flexibilitetsleverantörer och elnätsföretag anmäler sig för att köpa eller sälja flexibilitetstjänster som sedan kan avropas på denna.

Flexibilitetsleverantörerna som deltar och säljer flexibilitetstjänster på marknadsplatsen har antingen egna flexibilitetsresurser som de deltar med eller så har de olika typer av flexibilitetsresurser knutna till sig i rollen som tredjepartsaktör och benämns då ”aggregator”. En aggregator samordnar styrning av elanvändningen hos många hushåll eller företag och agerar som en länk in till flexibilitetsmarknaden. Exempelvis kan det handla om uppvärmning av villor och fastigheter, elbilsladdning, reservkraft, fastighetsstyrning samt belysning.

Här kan du läsa mer om våra olika flexprojekt:

CoordiNet

sthlmflex

FlexConnect

Vad är elbrist, energibrist, kapacitetsbrist, effektbrist?

Brist på el kan uppstå till följd av effektbrist, energibrist eller nätkapacitetsbrist.

Förbrukningsfrånkoppling vid effektbrist

Vid effektbrist kan det bli aktuellt att koppla bort elen för ett begränsat antal användare för att skydda kraftsystemet. Frånkoppling av elförbrukning görs i ordnade former genom att Svenska kraftnät beordrar särskilt utvalda elnätsbolag att de ska koppla bort ledningar.

Läs mer

Vi satsar flera miljarder kronor varje år för att förstärka och förbättra elnätet för att möta behoven av nätkapacitet, el- och leveranskvalitet.

Läs mer om våra projekt

Developer Tools


Cache options

Consumption options