Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Några viktiga skyldigheter:

Vi ska på skäliga villkor ansluta nya kunder. Anslutningsskyldigheten gäller för alla typer av anläggningar, exempelvis hushållsanslutningar, industrianslutningar och anslutning av produktionsanläggningar. För standardanslutningar till lokalnätet är anslutningspriset satt enligt Energimarknadsinspektionens schablonmetod. För stora anslutningar till lokalnät eller regionnät beräknas anslutningspriset vid varje förfrågan. Anslutningsavgiften ska vara skälig. Om du som kund anser att avgiften är för hög kan du begära prövning hos Energimarknadsinspektionen. Anslutning av elintensiv industri kräver ofta väldigt stora effekter, och anslutningen bekostas av anslutande kund, eller av hela kundkollektivet om anslutningen kommer alla till del.

Vi arbetar kontinuerligt för att effektivisera anslutningsprocessen och korta ledtiderna. I de flesta fall ansluter vi kund i skälig tid, men i perioder av högt ärendeinflöde ökar ledtiderna något. Vi tillämpar principen om ”först in – först ut” för likabehandling av alla kunder. Vi har även ökat vår beredskap att hantera höga ärendeinflöden framåt genom att bland annat öka antalet personella resurser, samt förenkla och optimera IT-system i anslutningsflödet.

Vi ansvarar för elmätarna och samlar in mätvärden. Mätvärden rapporteras in till elmarknaden, som består av elhandlare, balansansvariga och andra intressenter. Vi var först i branschen med att erbjuda våra kunder möjlighet att följa sin elanvändning per timme. Timmätning ger våra kunder en ökad möjlighet att påverka elanvändningen.

Vi ansvarar för prognoser och rapporter för elförbrukning. Dessutom har vi hand om leverantörsbyten – vi ser alltså till att rätt elhandlare är knuten till rätt mätpunkt.

Ellagen säger att vi på skäliga villkor ska överföra el för annans räkning och överföringen ska vara av god kvalitet. Kravet som Energimarknadsinspektionen har satt för god kvalitet kallas 3-11. God kvalitet innebär att antalet oaviserade långa avbrott per kalenderår inte överstiger tre i en anslutningspunkt. Ej god kvalitet är om antalet överstiger elva oaviserade långa avbrott i en anslutningspunkt.

Elnätsföretag får ta ut avgifter som täcker kostnader för drift och underhåll, anslutningar till överliggande nät och en begränsad avkastning. Det är tillåtet att ha olika avgifter för olika kundgrupper, till exempel villakunder och lägenhetskunder, men en kundgrupp får inte gynnas på bekostnad av en annan. Eftersom elnätsmarknaden inte är konkurrensutsatt är det Energimarknadsinspektionens uppgift att övervaka elnätsverksamheten och elnätspriserna.

Developer Tools


Cache options

Backend options

Consumption options