Vårt uppdrag

Utan el stannar Sverige. Vi ser till att du har el varje dag, dygnet runt. Vårt uppdrag är också att bidra till ett hållbart samhälle genom att ställa om energisystemet och göra det enkelt att ansluta stor- och småskalig elproduktion från förnybara källor.

En trygg elleverans och smarta lösningar

Våra kunder förväntar sig en elleverans utan avbrott och därför gör vi stora investeringar för att förbättra leveranskvaliteten i elnätet. Vårt mål är att vara det mest pålitliga och kundorienterade elnätsföretaget och samtidigt erbjuda våra kunder smarta energilösningar.

En reglerad monopolverksamhet

Elnätsföretag agerar på en naturlig monopolmarknad som regleras av Energimarknadsinspektionen. Som elnätsföretag har vi nätkoncession, vilket innebär att vi har tillstånd att bygga och använda elektrisk starkströmsledning. Nätkoncessionen ger oss både rättigheter och skyldigheter

Några viktiga skyldigheter

Anslutning

Vi ska på skäliga villkor ansluta elektriska anläggningar för produktion och användning. För stora anslutningar till lokalnät eller regionnät beräknas priset vid varje förfrågan. För standardanslutningar till lokalnätet är priset satt enligt Energimarknadsinspektionens schablonmetod, vilken kallas zonmetoden. Anslutningsavgiften ska vara skälig. Om du som kund anser att avgiften är för hög kan du begära prövning hos Energimarknadsinspektionen.

Mätning

Vi ansvarar för elmätarna och samlar in mätvärden. Mätvärden rapporteras in till elmarknaden, som består av elhandlare, balansansvariga och andra intressenter. Vi var först i branschen med att erbjuda våra kunder möjlighet att följa sin elanvändning per timme. Timmätning ger våra kunder en ökad möjlighet att påverka elanvändningen.

Vi ansvarar för prognoser och rapporter för elförbrukning. Dessutom har vi hand om leverantörsbyten – vi ser alltså till att rätt elhandlare är knuten till rätt mätpunkt.

God leveranskvalitet
Ellagen säger att vi på skäliga villkor ska överföra el för annans räkning och överföringen ska vara av god kvalitet. Kravet som Energimarknadsinspektionen har satt för god kvalitet kallas 3-11. God kvalitet innebär att antalet oaviserade långa avbrott per kalender år inte överstiger tre i en anslutningspunkt. Ej god kvalitet är om antalet överstiger elva oaviserade långa avbrott i en anslutningspunkt.

Skäliga och objektiva nätavgifter
Elnätsföretag får ta ut avgifter som täcker kostnader för drift och underhåll, anslutningar till överliggande nät och en begränsad avkastning. Det är tillåtet att ha olika avgifter för olika kundgrupper, till exempel villakunder och lägenhetskunder, men en kundgrupp får inte gynnas på bekostnad av en annan. Eftersom elnätsmarknaden inte är konkurrensutsatt är det Energimarknadsinspektionens uppgift att övervaka elnätsverksamheten och elnätspriserna.

Konkurrens på lika villkor

Ellagen säger också att vi ska följa reglerna för unbundling (åtskillnad). Med unbundling menas att monopolverksamhet och konkurrensutsatt verksamhet ska hållas isär. Som elnätsföretag ska vi agera neutralt, objektivt och icke-diskriminerande för att inte gynna någon aktör på den konkurrensutsatta delen av elmarknaden. Distributionsverksamheten är juridiskt och funktionellt avskild från de konkurrensutsatta delarna av Vattenfalls verksamhet.

Elnätsföretag ska ha en övervakningsplan som beskriver hur företaget lever upp till reglerna för unbundling och hur detta löpande förbättras. Varje år skrivs en rapport som redovisar de åtgärder som vidtagits enligt förra årets övervakningsplan.

Rapporten ska offentliggöras senast den 15 mars respektive år och finnas tillgänglig på företagets webbplats. Se övervakningsplan och den årliga rapporten