Speteby-Hedenlunda

Följ Vattenfall Eldistributions samråd gällande förstärkning av regionnätet mellan transformatorstation Laggarhult i Katrineholms kommun och transformatorstation Hedenlunda i Flens kommun.

Öppna översiktskarta i högre kvalitet

Bakgrund

Södermanlands region expanderar och därmed ökar behovet av ett driftsäkert, robust elnät. Elförsörjningen är en förutsättning för en expansiv samhällsutveckling.

De planerade ledningarna syftar till att möjliggöra anslutningen av en större industrikund samt förstärka regionnätet i området och därmed skapa förutsättningar för att tillgodose ett ökat energibehov.

Vattenfall Eldistributions uppdrag

Vattenfall Eldistribution AB har som nätbolag till uppdrag att underhålla, driva och vid behov bygga ut ett säkert, tillförlitligt och effektivt elnät till lägsta kostnad för våra kunder. Alla utbyggnader sker utifrån efterfrågan och som ägare av regionnätet är Vattenfall Eldistribution skyldiga, enligt ellagen, att möjliggöra anslutning till de kunder som så önskar.

Tillståndsprocessen

När en ny ledning ska byggas måste nätbolaget ansöka om tillstånd (koncession). Det är en komplex och lång process vars syfte är att ta hänsyn till boendemiljöer, infrastruktur, natur- och kulturmiljövärden. Övervakande och beslutande myndighet är Energimarknadsinspektionen. När tillståndet/koncessionen har vunnit laga kraft, börjar det faktiska arbetet med att bygga ledningen.

De planerade ledningarna mellan Katrineholm och Hedenlunda

De nya 130 kV ledningarna är en del i ett större projekt som Vattenfall Eldistribution genomför för att möta Kundens ökande effektbehov. Första steget är att förnya och förstärka ställverket inne på Laggarhults stationsområde för att möjliggöra en anslutning till det 130 kV elnät som redan finns på platsen. I steg två planeras åtgärder i omkringliggande 130 kV elnät, vilket inkluderar en ny 130 kV ledning mellan Laggarhult-Speteby. Som sista steg så planeras en ny 130 kV ledning mellan Speteby-Hedenlunda att byggas för att ytterligare säkra effektbehovet och förstärka elnätet.

Samråd

Samråd genomförs nu för de nya 130 kV ledningarna. De ledningssträckningar som samråds löper huvudsakligen parallellt med befintliga 130 kV ledningar. Kraftledningarna planeras att utföras som luftledningar. Planerade ledningsåtgärder beskrivs utförligare i samrådsunderlagen som finns i dokumentlistan nedan. För mer kortfattad information se kartan med sammanfattad information nedan.

210202_Karta_sammanfattad_info.jpg

Vattenfall Eldistribution AB inbjuder härmed till avgränsningssamråd för myndigheter, organisationer, markägare, allmänheten och enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten.

Samrådet genomförs skriftligen. Normalt sett skulle även ett öppet samrådsmöte hållas för berörda och allmänhet. Under rådande omständigheter med pågående smittspridning av Covid-19 så har Sökanden bedömt ett öppet samrådsmöte som olämpligt. Möjlighet kommer istället finnas för kontakt via telefon eller mail.  Ett digitalt informationsmöte kommer att hållas för berörda fastighetsägare under samrådstiden.

Samrådet omfattar förslag till lokalisering och utformning för planerad ny luftledning, de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.

Alla synpunkter är viktiga för vårt fortsatta arbete. Vi tar tacksamt emot skriftliga synpunkter t.o.m.  26 mars 2021.

Skriftliga synpunkter skickas till hedenlunda@sweco.se

alternativt:

Sweco Sverige AB
Att: Henrik Hylén
Box 340 44
100 26 Stockholm

Önskas ytterligare information, svar på frågor eller beställning av samrådsunderlaget per post, kontakta Karin Klartell (072- 535 55 59) eller Henrik Hylén (076-865 30 94).

Informationsfilm

I den här filmen berättar vi om Vattenfall Eldistributions roll och uppdrag att bygga upp ett driftsäkert elnät för att förse Katrineholmsregionen med el. I filmen förklarar vi de överväganden som måste göras i valet av luftledning kontra markkabel. Vi förklarar även hur tillståndsprocessen för att bygga elnät går till, men också hur vi informerar de som berörs av kommande byggnationer.

Sista dag för synpunkter

26 mars 2021

Kontaktperson

Karin Klartell

Telefon

072- 535 55 59