Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Odensala-Sigtuna

Vattenfall Eldistribution planerar en ny kraftledning mellan Odensala och Sigtuna. Projektet berör Sigtuna och Knivsta kommuner i Stockholms och Uppsala län. Samrådstiden har gått ut och Vattenfall Eldistribution bearbetar nu inkomna yttranden, och information som har inkommit i samrådet, för att ta beslut om slutlig sträckning för den planerade ledningen.

Sträckningsförslag Odensala–Sigtuna

Bakgrund

Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen har ökat. En effekt av tillväxten i regionen är att behovet av kapacitet i elnätet ökar. Samtidigt ställer samhället idag allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning. För att möta kapacitetsbehovet och öka driftsäkerheten i nätet planerar Vattenfall Eldistribution att konvertera regionnätet från spänningsnivån 70 kV till 130 kV.

Mellan Odensala och Sigtuna planeras en ny 130 kV luftledning. Ledningen planeras i till stor del att uppföras parallellt med befintliga ledningar, men den kommer också att gå i obruten mark.

Vattenfall Eldistribution har idag ingen förbindelse mellan transformatorstationerna Odensala och Sigtuna. Den nya anslutningen till stamnätet i station Odensala är en mycket viktig del i pågående arbete med förstärkning av regionnätet i Stockholms län.

Samråd

Vattenfall Eldistribution har genomfört samråd för den planerade ledningen hösten 2019 – våren 2021. Samrådsmaterialet finns att ladda ner längre ner på denna sida. Samrådstiden har gått ut och Vattenfall Eldistribution bearbetar nu inkomna yttranden, och information som har inkommit i samrådet, för att ta beslut om slutlig sträckning för den planerade ledningen. Planen är att skicka in en koncessionsansökan (tillståndsansökan) i maj 2022.

Utredningar för koncessionsansökan

En arkeologisk utredning samt naturvärdes- och fågelinventering har genomförts för den planerade ledningssträckningen. För närvarande pågår arbete med upprättande av miljökonsekvensbeskrivning och andra handlingar som ska ingå i den kommande koncessionsansökan.

Kontakt

Vid frågor gällande projektet kontakta ansvariga konsulter Frida Tiger (076-854 78 10) eller Jenny Wintzer (070-559 27 71).

Alternativt:
E-post: odensalasigtuna@sweco.se

Postadress:
Sweco Energy AB
Att: Frida Tiger
Box 340 44
100 26 Stockholm

Kontaktperson

Frida Tiger

Telefon

076-854 78 10