Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Bakgrund

Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen ökar. En effekt av tillväxten i regionen är att behovet av kapacitet i elnätet ökar. Samtidigt ställer samhället idag allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning. För att möta kapacitetsbehovet och öka driftsäkerheten i nätet planerar Vattenfall Eldistribution att konvertera regionnätet från 70 kV till 130 kV.

Information om inlämnad tillståndsansökan

Efter genomfört samråd har Vattenfall Eldistribution lämnat in ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) för ny 130 kV kraftledning Odensala östra – Sigtuna. Första delen av sträckan utgår från station Odensala östra som markkabel i ca 500 meter. Därefter fortsätter ledningen som luftledning till station Sigtuna.
Under hösten 2019 genomfördes samråd avseende ny 130 kV luftledning med ett kompletterande samråd i 2021 samt kompletterande samråd för markkabeln under 2022, från Odensala till Sigtuna.
Koncessionsansökning, med tillhörande bilagor, finns att ladda ner längre ner på denna sida.

karta Odensala östra-Sigtuna.jpg

Vad händer nu?

Koncessionsansökan kommer nu att prövas av Energimarknadsinspektionen (Ei). Myndighetens ärendenummer är 2022-103330.
Ei kommer inom ramen för tillståndsprövningen att remittera ärendet till berörda myndigheter och sakägare, vilka därmed ges möjlighet att lämna synpunkter på planerade ledningsåtgärder.

Kontaktperson

Erik Pettersson

Dokument att ladda ner