Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Sträckningsförslag Kolbotten-Ekensberg-Almnäs


Bakgrund

Den nya 130 kV ledningen ska ersätta den befintliga 70 kV ledningen som kommer att raseras efter att den nya 130 kV ledningen är drifttagen.  Stockholmsregionens invånarantal ökar stadigt och den nya ledningen är en förutsättning för att området ska ha tillräcklig kapacitet i elnätet. Vattenfall Eldistribution vill även möta egna krav på leveranssäkerhet i området.

För den planerade ledningen kommer Vattenfall Eldistribution att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd). I och med detta har ett  avgränsningssamråd genomförts, i enlighet med 6 kap. 29-32 §§ miljöbalken, med myndigheter, organisationer, berörda fastighetsägare och allmänheten. Syftet med samrådet är att samråda om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt om miljökonsekvensbeskrivningens (MKB) innehåll och utformning.

Developer Tools


Cache options

Consumption options