Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Ängsberg

Karta över sträckningsförslag

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution AB planerar att bygga två nya 400 kV kraftledningar för att kunna uppföra en ny transformatorstation och därmed kunna ansluta planerade energikrävande verksamheter i Gävle och Sandvikens kommuner till elnätet. Ledningarna planeras i anslutning till befintligt 400 kV ställverk i Ängsberg. För att få bygga kraftledningarna krävs nätkoncession för linje (tillstånd)

Kraftledningarna planeras att uppföras parallellt med ett antal 132 kV ledningar som planeras för att ansluta de planerade verksamheterna, samtliga dessa behöver uppföras parallellt inom aktuellt område.

Alternativ

De nya 400 kV ledningarna krävs för att ansluta en ny transformatorstation i Ängsberg till stamnätet. Lokalisering av stationen har styrts av utpekat vattenskyddsområde, där slutlig placering är belägen utanför området. Ett område för utredning av ledningssträckningar har avgränsats utifrån förutsättningar på platsen.  Ytterligare information kring alternativ beskrivs i samrådsunderlaget som kan laddas ned från denna sida.

Samråd enlig 6 kap miljöbalken

Inför tillståndsansökan genomförs samråd för att sprida information och ge berörda möjlighet att lämna synpunkter. Samrådet avser det utredningsområde och de sträckningar som tagits fram i projektet.

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 2020-08-18 till:

johanna.fransila@sweco.se

Alternativt:

Sweco Energy AB
Att: Johanna Fransila
Box 676
802 50 GÄVLE

Sista dag för synpunkter

18 augusti 2020

Kontaktperson

Johanna Fransila