Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

axvall

 

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution AB planerar att markförlägga en ny 40 kV ledning från Vallebygdens Energis planerade transformatorstation för anslutning till befintlig 40 kV-luftledning norr om stationen. Sträckan är ca 80 m. Vattenfall Eldistribution har i nuläget 11 kV lokalnät i området vilket är anslutet till Vattenfall Eldistributions befintliga 40/10 kV transformator-station, ca 3 km öster om Vallebygden Energis planerade station. Vattenfall Eldistribution avser även att ansluta till Vallebygdens Energis planerade station med ny 11 kV ledning.

När den nya anslutningen till Vallebygdens Energis station realiseras behöver Vattenfall Eldistributions station och den gemensamt ägda stationen TT13703 Varnhem inte förnyas utan kan rivas.

Koncession eller tillstånd för linje behöver sökas för både 40 kV ledningen och för 11 kV ledningen. Samrådet för 11 kV ledningen genomfördes under 2018. Vattenfall Eldistribution planerar att ansöka om koncession för de nya ledningssträckningarna hos Energimarknadsinspektionen.

Samråd

En samrådsinbjudan har skickats ut till enskilda som kan bli särskilt berörda av lokaliseringsförslaget för 40 kV ledningen. Samrådsinbjudan utgår även till Länsstyrelsen, kommunen, Trafikverket samt innehavare av områdeskoncession.

Samrådsyttranden ska vara oss tillhanda senast den 12 april 2020. Skicka dess via e-post till helena.karlsson@norconsult.com, märk mejlet ”Samråd Axvall”, eller via brev till: Norconsult AB, att. Helena Karlsson, Samråd Axvall, Universitetsallén 32, 852 34 Sundsvall

Om ytterligare information önskas är ni välkomna att kontakta Helena Karlsson, helena.karlsson@norconsult.com eller 010-141 83 67.

Sista dag för synpunkter

12 april 2020

Kontaktperson

Helena Karlsson

Telefon

010-141 83 67

Developer Tools


Cache options

Consumption options