Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Bålsta-Bro

Vattenfall Eldistribution AB planerar att bygga en ny 130 kV luftledning mellan Bålsta och Bro. Den planerade utbyggnaden ska säkra den framtida kraftförsörjningen av Bro och Kungsängen. Ledningen utgör även en del av en omfattande kapacitetshöjning av elnätet i hela Stockholmsregionen. För den planerade åtgärden genomförs nu samråd enligt 6 kap. miljöbalken. Projektet berör Håbo och Upplands Bro kommuner i Uppsala och Stockholms län.

Karta med sträckningsförslag mellan Bålsta och Bro

Bakgrund

Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen ökar. En effekt av tillväxten i regionen är att behovet av kapacitet i elnätet ökar. Samtidigt ställer samhället idag allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning. För att möta kapacitetsbehovet och öka driftsäkerheten i nätet planerar Vattenfall Eldistribution att konvertera regionnätet från 70 kV till 130 kV. Spänningshöjningen åstadkoms dels genom ombyggnation av befintliga anläggningar (ledningar och stationer) dels genom nybyggnation av anläggningar inom regionnätet.

Förutom att utgöra en viktig länk i kapacitetshöjningen av Stockholmsregionens elnät så är den planerade 130 kV ledningen nödvändig för att möta det ökade behovet av elkraft i Bro och Kungsängen. Den nya ledningen är en förutsättning för att trygga elförsörjningen av nya bostäder och verksamheter i området.

Samråd

Vattenfall Eldistribution AB inbjuder härmed till undersökningssamråd, enligt 6 kap miljöbalken, avseende den nya 130 kV luftledningen mellan Bålsta och Bro. Samrådet omfattar berörda myndigheter och markägare samt de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten.

Samrådet genomförs skriftligen. Möjlighet kommer att finnas för kontakt via telefon eller mail. En utförligare beskrivning av projektet återfinns i samrådsunderlaget i dokumentlistan nedan.

Samrådet omfattar förslag till alternativa stråk inom vilka en ledningssträckning är möjlig, utformning för planerad ny ledning, de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.

Alla synpunkter är viktiga för vårt fortsatta arbete. Vi tar tacksamt emot skriftliga synpunkter t.o.m. 17 januari 2022.

Synpunkter och yttrande skickas till samrad@rejlers.se

alternativt:

Rejlers Sverige AB
Att: Fredrik Nystrand
Box 30233
104 25 Stockholm

 

Önskas ytterligare information, svar på frågor eller beställning av samrådsunderlaget per post, kontakta Fredrik Nystrand (+46 771 78 00 00).

 

Sista dag för synpunkter

17 januari 2022

Kontaktperson

Fredrik Nystrand

E-postadress

samrad@rejlers.se

Telefon

+46 771 78 00 00

Dokument att ladda ner

Samrådsunderlag Bålsta - Bro