Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Bakgrund

Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen ökar. En effekt av tillväxten i regionen är att behovet av kapacitet i elnätet ökar. Samtidigt ställer samhället idag allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning. För att möta kapacitetsbehovet och öka driftsäkerheten i nätet planerar Vattenfall Eldistribution att konvertera regionnätet från 70 kV till 130 kV. Spänningshöjningen åstadkoms dels genom ombyggnation av befintliga anläggningar (ledningar och stationer) dels genom nybyggnation av anläggningar inom regionnätet.

Förutom att utgöra en viktig länk i kapacitetshöjningen av Stockholmsregionens elnät så är den planerade nya 130 kV luftledningen mellan Bålsta och Bro nödvändig för att möta det ökade behovet av elkraft i Bro och Kungsängen. Den nya ledningen är en förutsättning för att trygga elförsörjningen av nya bostäder och verksamheter i området.

Bild

Samråd

Vattenfall Eldistribution AB har under vintern 2021/2022 genomfört samråd avseende 130 kV ledningen Bålsta-Bro. Efter genomfört samråd har Svenska kraftnät justerat ledningssträckningen för planerad ny 400 kV ledning Hamra-Överby och genomfört ett kompletterande samråd för den nya sträckningen. 400 kV ledningens planeras nu att byggas parallellt med väg E18 liksom 130 kV ledningen.

Med anledning av de ändrade förutsättningar som Svenska kraftnäts 400 kV-ledning kommer att medföra inbjuder Vattenfall Eldistribution AB  härmed till avgränsningssamråd, enligt 6 kap miljöbalken, avseende den nya 130 kV luftledningen mellan Bålsta och Bro. Ledningen kommer att sambyggas med 400 kV ledningen på en del av den sträckning som markerats på kartan. Antalet sambyggda stolpar kommer att begränsas så långt som möjligt

Samrådet genomförs skriftligen och omfattar berörda myndigheter och markägare samt de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten. Möjlighet kommer att finnas för kontakt via telefon eller mail. En utförligare beskrivning av projektet återfinns i samrådsunderlaget i dokumentlistan nedan.

Alla synpunkter är viktiga för vårt fortsatta arbete. Vi tar tacksamt emot skriftliga synpunkter t.o.m. 14 maj 2023.

Synpunkter och yttrande skickas till samrad@rejlers.se alternativt:

Rejlers Sverige AB
Att: Fredrik Nystrand
Box 30233
104 25 Stockholm

Önskas ytterligare information, svar på frågor eller beställning av samrådsunderlaget per post, kontakta Fredrik Nystrand.

Sista dag för synpunkter

14 maj

Kontaktperson

Fredrik Nystrand

E-postadress

samrad@rejlers.se

Telefon

+46 771 78 00 00

Dokument att ladda ner

Developer Tools


Cache options

Consumption options