Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Bakgrund 

Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen ökar. En effekt av tillväxten i regionen är att behovet av kapacitet i elnätet ökar. Samtidigt ställer samhället idag allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning. För att möta kapacitetsbehovet och öka driftsäkerheten i nätet planerar Vattenfall Eldistribution att konvertera regionnätet från 70 kV till 130 kV.

Vattenfall Eldistribution har idag två 70 kV luftledningar mellan Björkbacken och station Upplands Väsby. Planerad åtgärd innebär att 70 kV ledningarna ska spänningshöjas till 130 kV.

För att planerade åtgärder ska kunna genomföras avser Vattenfall Eldistribution att ansöka om tillstånd (nätkoncession för linje) för två nya 130 kV kraftledningar på den aktuella sträckan, se karta invid. Samrådet omfattar ett flertal alternativa ledningsstråk för de nya ledningarna. De två befintliga 70 kV kraftledningarna kommer att raseras när de nya 130kV ledningarna uppförts.

Bild

Samråd

Vattenfall Eldistribution inbjuder härmed till avgränsningssamråd för myndigheter, organisationer, markägare, allmänheter och enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten. Samrådet sker som ett skriftligt samråd kombinerat med ett samrådsmöte (öppet hus).

Välkommen till samrådsmöten (öppet hus)

Plats: Scandic Upplands Väsby, Hotellvägen 1
Datum: 9 november 2022
Tid: 16-19

Samrådshandling, med mer information om projektet, finns att ladda ned här invid.

Syftet med samrådet är att förmedla information om projektet samt inhämta synpunkter på verksamheten. Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 2022-11-25 till:

sm-se-samrad-bjorkbacken-upplandsvasby@sweco.se

Vid frågor gällande projektet, samt för utskrivet av samrådsmaterial, kontakta oss via mejladressen ovan eller Pernilla via telnr. 072-179 37 30.

Alternativt:
Sweco Sverige AB
Att: Pernilla Arvidsson
Box 110
901 03 Umeå

Sista dag för synpunkter

2022-11-25

Kontaktperson

Pernilla Arvidsson

Telefon

072-179 37 30

Developer Tools


Cache options

Consumption options