Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Bladsjön

Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om koncession (tillstånd) för en ombyggnation av en 132 kV luftledning mellan Tälle och Dalby i Askersunds kommun, Örebro län. Ombyggnationen berör en sträcka om ca 800 m just norr om Bladsjön.

Syftet med ombyggnationen är att bereda plats för ett dubbelspår (järnväg) som är planerat mellan Hallsberg och Degerön. För att dubbelspåret ska kunna byggas måste ledningen höjas närmast spårområdet.

För att få uppföra och driva en kraftledning krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen. Inför ansökan om tillstånd genomförs ett undersökningssamråd enligt miljöbalken 6 kap 24 § med berörd länsstyrelse, kommunen och enskilda som kan antas bli särskilt berörda.

Samrådet som nu inletts sker i form av ett skriftligt samråd.

Eventuella frågor i detta ärende besvaras av:

Frida Gyllensten, Tel: 072-242 24 67, e-post: frida1.gyllensten@vattenfall.com

Skriftliga synpunkter och beställning av samrådshandling:

Via brev till:

United Spaces Waterfront Stockholm AB, Enetjärn Natur, Filippa Giertta

Waterfront Building 

Klarabergsviadukten 63, Box 190

101 23 Stockholm

Via e-post till:

filippa@enetjarnnatur.se

Önskas oss tillhanda senast 7 februari 2019

Sista dag för synpunkter

7 februari 2019

Kontaktperson

Frida Gyllensten

Telefon

072-242 24 67