Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Bro-Kungsängen

Bakgrund

Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen ökar. En effekt av tillväxten i regionen är att behovet av kapacitet i elnätet ökar. Samtidigt ställer samhället idag allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning. För att möta kapacitetsbehovet och öka driftsäkerheten i nätet planerar Vattenfall Eldistribution att konvertera regionnätet från 70 kV till 130 kV. Spänningshöjningen åstadkoms dels genom ombyggnation av befintliga anläggningar (ledningar och stationer) dels genom nybyggnation av anläggningar inom regionnätet.

Förutom att utgöra en viktig länk i kapacitetshöjningen av Stockholmsregionens elnät så är den planerade 130 kV ledningen nödvändig för att möta det ökade behovet av elkraft i Bro och Kungsängen. Den nya ledningen är en förutsättning för att trygga elförsörjningen av nya bostäder och verksamheter i området.

Stråkförslag

Samrådet omfattar flera alternativa stråkförslag inom vilka ledningen kan lokaliseras. Stråk 1A och stråk 3 utgör förordat huvudalternativ. Ledningen byggs då som luftledning inom stråken, så långt möjligt parallellt med Svenska kraftnäts planerade nya 400 kV ledning Hamra-Överby. En alternativ anslutning till station Kungsängen är en lokalisering inom Brunna industriområde. Markkabel behöver där utredas då området är tättbebyggt.

Webbkarta_Bro_Kungsängen_20220224.jpg

 

Inbjudan till samråd

Vattenfall Eldistribution inbjuder härmed till undersöknings- och avgränsningssamråd för myndigheter, organisationer, markägare, allmänheten och enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten. Samrådet sker som ett skriftligt samråd kombinerat med samrådsmöte (öppet hus). Samråds­underlaget finns tillgängligt under länken nedan.


Välkommen till samrådsmöte (öppet hus), Torsdagen den 24 mars kl. 18:00-21:00 i Finnstaskolans matsal, Blomstervägen 2 i Bro.

 

Vid frågor gällande projektet, samt för beställning av samrådsmaterial, kontakta ansvarig konsult Fredrik Nystrand.

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 2022-04-14 till: 

samrad@rejlers.se

Alternativt:
Rejlers Sverige AB
Att: Fredrik Nystrand
Box 30233
104 25 Stockholm

Sista dag för synpunkter

2022-04-14

Kontaktperson

Fredrik Nystrand

E-postadress

samrad@rejlers.se

Telefon

0771-78 00 00

Dokument att ladda ner 

Samrådsmaterial mars 2022