Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Om projektet

Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om ändring av nätkoncession för linje (tillstånd) för omlokalisering av befintlig 40 kV luftledning vid Djälp, mellan Stigtomta och Nyköping i Nyköping kommun, Södermanlands län. Ledningsåtgärden påkallas av att ledningens befintliga sträckning kommer i konflikt med byggnation av Ostlänken. Ledningsflytten har initierats av Trafikverket.

Bild

Samråd

Inom ramen för tillståndsansökan genomför Vattenfall Eldistribution AB nu undersökningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken för framtagna stråkalternativ, inom vilka omlokaliseringen avses utföras. Samrådet genomförs skriftligen med Länsstyrelsen i Södermanlands län, Nyköpings kommun, övriga berörda myndigheter och organisationer samt de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av utredda stråk. Samrådet genomförs av AFRY, på uppdrag av Vattenfall Eldistribution.

Samrådshandlingarna kan laddas ner från denna sida. För ytterligare information, svar på frågor eller för att beställa samrådsunderlag per post, kontakta Rebecka Hoppe enligt nedan.

Skriftliga synpunkter, eller information som kan vara av värde för det fortsatta arbetet, lämnas senast 3 mars 2023 till rebecka.hoppe@afry.com (e-post) eller AFRY att: Rebecka Hoppe, Box 585, 201 25 Malmö (brev).

Sista dag för synpunkter

3 mars 2023

Kontaktperson

Rebecka Hoppe

Dokument att ladda ner

Samrådsunderlag

Developer Tools


Cache options

Consumption options