Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Duvhällen

Vattenfall Eldistribution AB avser att efter beställning från Duvhällen Vindpark AB ansöka om nätkonsession för linje (tillstånd) för en ny 132 kV ledning, för att ansluta vindkraftparken till befintlig 132 kV ledning vid Lindhult, ca 7 km norr om Duvhällen.

Bakgrund

Ledningen syftar till att ansluta den planerade vindkraftparken Duvhällen till elnätet.

Samråd

För att få uppföra och driva en kraftledning krävs tillstånd enligt ellagen. Inför ansökan om nätkoncession ska ett undersöknings- och avgränsningssamråd genomföras enligt miljöbalken 6 kap 24 och 29 §§. Samråd ska ske med berörd länsstyrelse och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda samt övriga statliga myndigheter, de kommunerna och den allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten.

Samrådsunderlag finns att ladda ner längst ned på denna sida.

Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet.

Eventuella frågor i detta ärende besvaras av:

Eva Nilsson

Tel: 070-829 10 05

E-post: eva.nilsson@vattenmiljovarmland.se

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast den 6 mars 2020 via brev eller e-post till:

Eva Nilsson

c/o Hushållningssällskapet

Ventilgatan 5D

65345 KARLSTAD

eva.nilsson@vattenmiljovarmland.se

Sista dag för synpunkter

6 mars 2020

Kontaktperson

Eva Nilsson

Telefon

070-829 10 05

Dokument att ladda ner

Samrådsunderlag

Översiktskarta