Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Ersbo-Stackbo-Ängsberg

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution AB planerar att bygga två nya 132 kV kraftledningar för att ansluta planerad energikrävande verksamheter vid Ersbo. Kraftledningarna planeras mellan Ersbo och stationerna Stackbo respektive Ängsberg i Gävle kommun. För att få bygga kraftledningarna krävs nätkoncession för linje (tillstånd).

Kraftledningarna är två av ett antal kraftledningar som planeras för anslutning av energikrävande verksamheter i närområdet. 

För ledningen mellan Ersbo och Ängsberg har förutsättningarna förändrats något då placering av ny transformatorstation Ängsberg har flyttats. Därför genomförs under sommaren 2020 kompletterande samråd för en tillkommande del för ledningen. Samrådsunderlag för kompletteringen finns att ladda ned på denna sida. 

Samråd enlig 6 kap miljöbalken

Inför tillståndsansökan genomförs samråd för att sprida och inhämta information samt ge berörda möjlighet att lämna synpunkter.

För båda ledningarna Ersbo-Stackbo och Ersbo-Ängsberg genomfördes samråd under november och december 2019. För ledningen Ersbo-Ängsberg genomförs nu, under sommaren 2020, kompletterande samråd med anledning av att anslutningspunkten i Ängsberg (där ny transformatorstation ska uppföras) har ändrats. Samrådsunderlag finns att ladda ned på denna sida. Här finns även det samrådsunderlag som legat till grund för genomfört samråd 2019. 

Samrådet genomförs skriftligen via brevutskick och annonsering. Vid frågor eller om du vill lämna synpunkter gör du det till nedanstående kontaktperson.

Frågor och synpunkter

Om ni har frågor eller synpunkter ber vi er att kontakta nedanstående person.

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 2020-08-18 till:

johanna.fransila@sweco.se

Alternativt:

Sweco Energy AB
Att: Johanna Fransila
Box 676
802 50 GÄVLE

Sista dag för synpunkter

18 augusti 2020

Kontaktperson

Johanna Fansila, Sweco

Dokument att ladda ner

Kompletterande samråd 2020


Ursprungligt samråd