Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Flemingsberg–Ekudden

Bakgrund

Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen ökar. En effekt av tillväxten i regionen är att behovet av kapacitet i elnätet ökar. Samtidigt ställer samhället idag allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning. För att möta kapacitetsbehovet och öka driftsäkerheten i nätet planerar Vattenfall konvertera regionnätet från 70 kV till 130 kV.

Vattenfall har idag en 70 kV kraftledning mellan Flemingsberg och Lissma. På denna sträcka planeras en ny dubbel 130 kV kraftledning att byggas parallellt med befintlig 70 kV kraftledning som därefter raseras. En ny 130 kV ledning planeras också mellan Lissma och Ekudden. Ledningarna planeras huvudsakligen att utföras som luftledning.

Information om inlämnad tillståndsansökan för planerade 130 kV ledningar mellan Flemingsberg, Lissma och Ekudden

Uppdaterad 2021-10-06

Vattenfall Eldistribution har sedan hösten 2019 genomfört samråd för nya 130 kV ledningar mellan Flemingsberg, Lissma och Ekudden i Huddinge och Haninge kommuner. Vi har nu lämnat in ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) för dessa ledningar. Ansökan avser två parallellgående ledningar. Ledningarna avses att utföras som luftledningar på huvuddelen av sträckningen med undantag för delsträckor med markförlagd kabel närmast transformatorstationerna Flemingsberg, Lissma och Ekudden. Luftledningarna sambyggs i gemensamma stolpar. Ledningssträckningar enligt ansökan framgår av karta nedan.

210930_karta_hemsida.jpg

Ledningarna kommer att ersätta en befintlig 70 kV ledning mellan Flemingsberg och Lissma. När planerade nya 130 kV ledningar uppförts och tagits i drift kommer befintlig 70 kV ledning att raseras.

Vad händer nu?

Koncessionsansökan kommer nu att prövas av Energimarknadsinspektionen (Ei). Myndighetens ärendenummer för ansökan är 2021-102500. Ei kommer inom ramen för tillståndsprövningen att remittera ärendet till berörda myndigheter och sakägare, vilka därmed ges möjlighet att lämna synpunkter på planerade ledningsåtgärder.

Dokument och kontakt

Koncessionsansökan

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) revidering B 2022-11-28

MKB-bilaga 1 Översiktskarta

MKB-bilaga 2 Samrådsredogörelse

MKB-bilaga 3 Rapport naturvärdesinventering

MKB-bilaga 4 Karta naturreservat

MKB-bilaga 5 Karta naturmiljö

MKB-bilaga 7 Karta naturvärdesinventering

MKB-bilaga 8 Karta kulturmiljö

MKB-bilaga 9 Rapport arkeologisk utredning

Kontaktperson

Erik Pettersson

Dokument från genomförda samråd