Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Anslutning Fröskog vindkraftpark

Inbjudan till kombinerat undersöknings- och avgränsningssamråd för ansökan om nätkoncession för ny 36 kV-ledning till Fröskog vindkraftpark Åmåls kommun, Västra Götalands län.

Öppna större översiktsbild

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för ny 36 kV-ledning i markkabelutförande mellan Fröskog vindkraftpark och befintlig 130 kV-luftledning, söder om Skäggebol, Åmåls kommun.

Den aktuella ledningen behövs för att kunna mata ut elproduktionen från vindkraftsparken till det befintliga elnätet.

Samråd

För att få uppföra och driva en kraftledning krävs tillstånd enligt ellagen. Inför ansökan om nätkoncession ska ett undersökningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken genomföras med syftet att utreda om verksamheten kan medföra betydande miljöpåverkan (BMP). Om verksamheten antas medföra BMP ska även ett avgränsningssamråd genomföras. Vattenfall Eldistributions initiala bedömning är att projektet inte innebär BMP, men då tidsaspekten är en viktig faktor, genomförs samrådet med en bredare krets redan från början. Samråd sker med berörd länsstyrelse och kommun, enskilda som kan bli särskilt berörda, övriga statliga myndigheter och den allmänhet som kan bli berörd av verksamheten.

Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Samrådsunderlag, detaljkartor och översiktskarta finns att ladda ner längst ned på denna sida.

Eventuella frågor i detta ärende besvaras av:

Eva Nilsson
Tel: 070-829 10 05
E-post: eva.nilsson@vattenmiljovarmland.se

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast den 28 juni 2021

till e-postadress som ovan eller till:

Eva Nilsson
c/o Hushållningssällskapet
Ventilgatan 5C, 65345 KARLSTAD

Sista dag för synpunkter

28 juni 2021

Kontaktperson

Eva Nilsson

Telefon

070-829 10 05