Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Funbo

Kompletterande undersökningssamråd för ny kraftledning mellan Brillinge och Funbo i Uppsala kommun.

Bakgrund

I området runt Funbo i Uppsala kommun finns ett ökat energibehov då ett stort antal bostäder planeras att byggas de närmaste åren. Kapaciteten på den befintliga ledningen mellan Uppsala och Funbo är underdimensionerad och har inte tillräcklig kapacitet för att klara av det kommande energibehovet i och med den framtida exploateringen som planeras i området kring Funbo. Det är mot denna bakgrund som Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall Eldistribution) planerar att bygga en ny 132 kV ledning mellan Brillinge och Funbo.

Projekt

Förstärkningen av elnätet åstadkoms genom att en ny kraftledning planeras att byggas mellan Brillinge och Funbo. Ledningen startar vid befintlig kraftledningsstolpe i Brillinge och är planerad att anslutas till en ny transformatorstation i Funbo, som byggs i anslutning till befintlig station i Funbo. Kraftledningens driftspänning kommer att vara 70 kV men ledningen konstrueras för att kunna drivas med 132 kV, då all ny utbyggnad av Vattenfall Eldistributions nät ska dimensioneras för att möjliggöra spänningshöjning till 132 kV. Vattenfall Eldistribution har tagit fram sträckningsalternativ, tre alternativ för luftledning och ett för markkabel.

Samrådsprocessen inleddes med ett stråksamråd i maj 2017 och utifrån de synpunkter och önskemål som framkom genomfördes val av stråk där hänsyn till synpunkter, miljö, ekonomi och tekniska aspekter tagits. Detta har resulterat i förordade stråk, inom vilka alternativa ledningssträckningar tagits fram. I maj 2019 inleddes undersökningssamråd för de föreslagna ledningssträckningarna med myndigheter, berörda fastighetsägare, organisationer, föreningar samt den allmänhet som ansågs vara berörda av de framtagna ledningssträckningarna. Med anledning av de synpunkter som inkommit under samrådsprocessen har Vattenfall Eldistribution studerat två nya alternativa sträckningar i området närmast Brillinge.

Samråd

Vattenfall Eldistribution bjuder härmed in till kompletterande undersökningssamråd för två alternativa sträckningar närmast Brillinge. Samrådet genomförs som ett skriftligt undersökningssamråd, som även uppfyller kraven för avgränsningssamråd, enligt 6 kap. 23-25 §§ Miljöbalken för att kunna upprätta den miljökonsekvensbeskrivning som krävs enligt miljöbalken och ellagen. Syftet med samrådet är att utreda om ledningen kan antas medföra betydande miljöpåverkan och om miljökonsekvensbeskrivningens (MKB) innehåll och utformning. De synpunkter som inkommer under samrådsprocessen ska beaktas i det fortsatta arbetet med koncessionsansökan (tillstånd) och upprättande av MKB. MKB:n kommer att biläggas tillståndsansökan till Energimarknadsinspektionen.

Det kompletterande samrådet avser endast de alternativa sträckningarna närmast Brillinge. Tidigare lämnade synpunkter på samrådsunderlaget behöver inte upprepas.

Ytterligare information

Alla intresserade är välkomna att komma in med synpunkter. Samrådsunderlag finns att ladda ned på sidan.

Har ni ytterligare frågor går det bra att kontakta AFRY, Birgitta Olanders på telefon 070-627 86 66. Du kan också kontakta oss via e-post: birgitta.olanders@afry.com.

Synpunkter i samrådet lämnas skriftligen senast 5 maj 2020 via e-post: sara.loved@afry.com eller till ARFY, Sara Löved, Box 1551, 401 51 Göteborg.

Sista dag för synpunkter

5 maj 2020

Kontaktperson

Sara Löved