Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Karta Gävle-Sandviken

 

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution har, i enlighet med ellagen, fått i uppdrag av Microsoft att ansluta planerad effektkrävande verksamhet från tre planerade verksamhetsområden: Ersbo, Stackbo och Tuna. Microsoft har, i likhet med basindustrier och samhällskritiska kundkategorier, mycket höga krav på tillgängligheten i elleveransen vilket ger behov av anslutning till ett robust elnät som klarar olika typer av störningar utan att driftsäkerheten påverkas.

Till följd av kundens effektbehov krävs att det uppförs en ny station vid Ersbo och en i Tuna. För att säkerställa leveranssäkerheten planeras även anslutning av en ny station till Svenska Kraftnäts (SvK) station Ängsberg. En utbyggnation av stationen Stackbo planeras också, benämnd Öby. Flera tillståndspliktiga ledningar kommer behöva uppföras mellan ovan nämnda stationer för att säkra effektbehov och leveranssäkerhet till Microsofts verksamhet. Tillståndsansökningar för dessa ledningar är framtagna och ligger för beslut hos Energimarknadsinspektionen.

Tillståndsprocessen

När en ny ledning ska byggas måste nätbolaget ansöka om tillstånd (koncession). I ellagen finns bestämmelser som reglerar detta. Det är en komplex och lång process vars syfte är att ta hänsyn till bostäder, infrastruktur, natur, djur- och kulturvärden. Övervakande och beslutande myndighet är Energimarknadsinspektionen. När tillståndet/koncessionen har vunnit laga kraft, börjar det faktiska arbetet med att bygga ledningen.

Vid en ansökan om nätkoncession för linje (tillstånd) finns flera parametrar där myndigheter ska granska underlag och fatta beslut. Länsstyrelsen ska besluta om betydande miljöpåverkan inom 60 dagar från det att de tagit del av samrådsredogörelsen. När ansökan är inskickad till Energimarknadsinspektionen har de en handläggningstid på ca 18 månader innan de fattar beslut kring koncession. I aktuellt projekt planeras de första ledningarna att tas i drift under år 2024. 

Läs mer om tillståndsprocessen här

Var är vi nu?

I figuren nedan illustreras hur samrådsprocessen, för aktuellt projekt, ser ut och i vilken del av processen vi befinner oss i dagsläget. Då det i aktuellt projekt finns flera delprojekt skiljer sig tidsläget något åt:

  • Grön markering visar tidsläget för delprojekt Tuna-Stackbo/Ängsberg.
  • Gul markering redogör för tidsläget för övriga delprojekt.
  • Övriga blå markeringar visar den övergripande samrådsprocessens olika steg.

 

Vart är vi nu?

 

Aktuellt - Uppdatering om vad vi gör nu

Publicerat: 2023-08-16

Med anledning av den planerade ledningen mellan Ängsberg och Ängsbergs södra kommer vi på uppdrag av länsstyrelsen att genomföra en arkeologisk undersökning. Om din mark är aktuell för inventering kommer du inom kort att bli kontaktad av en arkeolog från Länsmuseet Gävleborg för att få närmare information om Länsstyrelsens uppdrag. Detta arbete i fält kommer att påbörjas i slutet av augusti och fortlöper under hösten.

Syftet är att identifiera förekomsten av fornlämningar och platser där det kan finnas fornlämning som inte syns i markytan. Detta för att säkerställa att de blir dokumenterade. Arkeologerna kommer i detta skedet göra vissa utgrävningar enligt kulturmiljölagen och med markägarens tillåtelse.

Inför den arkeologiska utredningen så kommer skogsgatan att avverkas för att kunna identifiera och gräva upp möjliga fornlämningar. (Alla svenska fornlämningar skyddas av Kulturmiljölagen (KML). I första hand ska en fornlämning bevaras men om det inte går kan Länsstyrelsen fatta beslut om att den helt eller delvis får tas bort och då görs en grundlig undersökning.)

Frågor angående arkeologisk inventering kontakta Jonas Owen:
jonas.owen@sweco.se 

Frågor kring projektet mailas till:
gavlesandviken@vattenfall.com 

Publicerat 2023-03-16

Överklagandetiden för Vattenfall Eldistributions första tre ledningssträckningar för anslutning av Microsofts serverhallar i Gävle kommun har nu gått ut.
Inga överklaganden har inkommit och Energimarknadsinspektionens (Ei) koncessionsbeslut har därmed vunnit laga kraft. Projektet tar nu nästa steg in i projekterings- och senare byggnationsfasen.

Publicerat 2023-02-10

Vattenfall Eldistribution beviljas koncession för den andra och tredje av fyra ansökningar gällande anslutning av Microsofts effektkrävande verksamheter.
Den 10 februari 2023 meddelade Energimarknadsinspektionen (Ei) att de beviljar Vattenfall Eldistribution koncession (tillstånd) för sträckorna Öby-Ängsberg Södra och Ängsberg-Ängsberg Södra som ska ansluta Microsofts effektkrävande verksamhet i Ersbo.

Tuna-Stackbo/Ängsberg granskas fortsatt av Ei. När denna ansökan gå in i nästa fas kommer detta att uppdateras.

Fortsatt mark- och förprojekteringsarbete pågår samtidigt längs de förordade sträckningarna.

Tidigare publicerat

Kontakt

Vattenfall Eldistribution

Övriga frågor: gavlesandviken@vattenfall.com
Mediefrågor: Vattenfall Eldistributions pressjour, tel. 08-739 50 10

Microsoft

Kontakta Microsoft på: datacentersw@outlook.com

Sandviken

Kontakta medborgarservice på 026-24 00 00 eller
medborgarservice@sandviken.se

Etablering av datacenter i Gävle-Sandviken (Sandvikens kommun)

För kontakt med kommunikatör på Sandviken kommun, vänligen kontakta wendy.juntunen@sandviken.se

Gävle kommun

Ta kontakt med Gävle kommuns kundtjänst på 026 - 17 80 00.

Etablering av datacenter i Gävle-Sandviken (Gävle kommun)

Fler kontaktuppgifter till Gävle kommun

Dokument att ladda ner

Då projektet består av flera olika ledningssträckningar mellan olika stationer har Vattenfall Eldistribution valt att dela upp underlagen efter de olika delsträckorna. Se respektive rubrik nedan för att kunna ta del av de dokument som berör just dig.

Developer Tools


Cache options

Consumption options