Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Anslutning av serverhallar i Gävle och Sandvikens kommun

Här har vi samlat information om Vattenfall Eldistributions arbete för att ansluta planerad effektkrävande verksamhet och dess samråd som berörs i Gävle och Sandvikens kommun.

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution har, i enlighet med ellagen, fått i uppdrag av Microsoft att ansluta planerad effektkrävande verksamhet från tre planerade verksamhetsområden: Ersbo, Stackbo och Tuna. Microsoft har, i likhet med basindustrier och samhällskritiska kundkategorier, mycket höga krav på tillgängligheten i elleveransen vilket ger behov av anslutning till ett robust elnät som klarar olika typer av störningar utan att driftsäkerheten påverkas.

Till följd av kundens effektbehov krävs att det uppförs en ny station vid Ersbo och en i Tuna. För att säkerställa leveranssäkerheten planeras även anslutning av en ny station till Svenska Kraftnäts (SvK) station Ängsberg. En utbyggnation av stationen Stackbo planeras också, benämnd Öby. Flera tillståndspliktiga ledningar kommer behöva uppföras mellan ovan nämnda stationer för att säkra effektbehov och leveranssäkerhet till Microsofts verksamhet. Tillståndsansökningar för dessa ledningar är framtagna och ligger för beslut hos Energimarknadsinspektionen.

Tillståndsprocessen

När en ny ledning ska byggas måste nätbolaget ansöka om tillstånd (koncession). I ellagen finns bestämmelser som reglerar detta. Det är en komplex och lång process vars syfte är att ta hänsyn till bostäder, infrastruktur, natur, djur- och kulturvärden. Övervakande och beslutande myndighet är Energimarknadsinspektionen. När tillståndet/koncessionen har vunnit laga kraft, börjar det faktiska arbetet med att bygga ledningen.

Vid en ansökan om nätkoncession för linje (tillstånd) finns flera parametrar där myndigheter ska granska underlag och fatta beslut. Länsstyrelsen ska besluta om betydande miljöpåverkan inom 60 dagar från det att de tagit del av samrådsredogörelsen. När ansökan är inskickad till Energimarknadsinspektionen har de en handläggningstid på ca 18 månader innan de fattar beslut kring koncession. I aktuellt projekt planeras de första ledningarna att tas i drift under år 2024. 

Läs mer om tillståndsprocessen här

Var är vi nu?

I figuren nedan illustreras hur samrådsprocessen, för aktuellt projekt, ser ut och i vilken del av processen vi befinner oss i dagsläget. Då det i aktuellt projekt finns flera delprojekt skiljer sig tidsläget något åt:

  • Grön markering visar tidsläget för delprojekt Tuna-Stackbo/Ängsberg.
  • Gul markering redogör för tidsläget för övriga delprojekt.
  • Övriga blå markeringar visar den övergripande samrådsprocessens olika steg.

imagexcn77.png

Aktuellt

Uppdatering om vad vi gör nu

Publicerat: 2022-10-31

Arbete med förprojektering, markutredningar och stämpling av skog pågår fortfarande, enligt tillstånd och överenskommelse med fastighetsägare. Detta kommer fortsätta under hela hösten på olika platser längs den förordade sträckningen. För vissa undersökningar kan bandvagn förväntas användas (se tidigare information vad en bandvagn är och hur den används).

De fyra ansökningarna om koncession (tillstånd) är inskickade till Energimarknadsinspektionen (Ei) och för ansökningarna som berör sträckorna Ersbo-Stackbo/Ängsberg, Öby-Ängsberg samt Ängsberg-Ängsberg Södra har Ei efterfrågat ytterligare synpunkter under sin remiss till samtliga berörda fastighetsägare/sakägare. Vattenfall Eldistribution har fått möjlighet att bemöta de inkomna yttrandena och nu arbetar Ei med beslutsfattande i ärendena. När beslut fattas av Ei kommer det publiceras här.

Den koncession som skickades in sist, som avser sträckan Tuna-Stackbo/Ängsberg, arbetar Ei med och i nästa stadie kommer de begära eventuella kompletteringar från oss på Vattenfall Eldistribution i ärendet. När Ei anser att ärendet är komplett skickas även det på remiss till de enligt Eis bedömning, är berörda markägare.

 

Koncessionsansökan inskickad 

Publicerat: 2022-04-04

Den fjärde och sista ansökan för anslutning av serverhallar är nu inskickad till Ei. Detta gäller sträckan Tuna-Stackbo/Ängsberg. Ansökan kommer därefter hanteras enligt Ei:s process för granskning av handlingarna med ca 18 månaders handläggningstid. För att ta del av ansökan i sin helhet, mailar ni Ei på registrator@ei.se och anger diarienumret 2022-101717.

Ansökan kan komma att uppdateras under Eis handläggningstid om Eis önskar kompletteringar.

Ta del av MKBn här:

MKB Tuna -Stackbo-Ängsberg 20220329

Ta del av koncessionskartan här:

Koncessionskarta Tuna -Stackbo-Ängsberg

Tidigare publicerat

Kontakt

Vattenfall Eldistribution

Övriga frågor: gavlesandviken@vattenfall.com

Mediefrågor: Vattenfall Eldistributions pressjour, tel. 08-739 50 10

Microsoft

Kontakta Microsoft på: datacentersw@outlook.com

Sandviken

Kontakta medborgarservice på 026-24 00 00 eller
medborgarservice@sandviken.se

Etablering av datacenter i Gävle-Sandviken (Sandvikens kommun)

För kontakt med kommunikatör på Sandviken kommun, vänligen kontakta wendy.juntunen@sandviken.se

Gävle kommun

Ta kontakt med Gävle kommuns kundtjänst på 026 - 17 80 00.

Etablering av datacenter i Gävle-Sandviken (Gävle kommun)

Fler kontaktuppgifter till Gävle kommun

Dokument att ladda ner

Då projektet består av flera olika ledningssträckningar mellan olika stationer har Vattenfall Eldistribution valt att dela upp underlagen efter de olika delsträckorna. Se respektive rubrik nedan för att kunna ta del av de dokument som berör just dig.