Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Göta kanal

Vattenfall Eldistribution AB planerar att bygga om befintlig 130 kV-luftledning över Göta Kanal i Norrköpings kommun, Östergötlands län. I och med detta genomförs nu ett samordnat undersökningssamråd och avgränsningssamråd i enlighet med 6 kap. miljöbalken.

Trafikverket planerar för en ny höghastighetsjärnväg (Ostlänken) mellan Järna och Linköping. Till följd av järnvägsutbyggnaden hamnar Vattenfall Eldistribution AB:s befintliga 130 kV-ledning i konflikt med den planerade sträckningen av Ostlänken. Kraftledningen behöver byggas om där den kommer att korsa Ostlänken och Göta Kanal.

Vattenfall Eldistribution AB kommer att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för den planerade ombyggnationen. Inför koncessionsansökan genomförs nu samråd med myndigheter, organisationer och berörda fastighetsägare samt övriga som kan ha synpunkter på den planerade ombyggnationen.

Skriftliga synpunkter lämnas senast 30 juni 2020 till Rejlers Sverige AB, att: Charlotta Sahlström, Box 30233, 104 25 Stockholm, eller e-post: samrad@rejlers.se.

Önskas ytterligare information är ni välkomna att kontakta Charlotta Sahlström, samrad@rejlers.se eller tel. 072-050 68 34.

Sista dag för synpunkter

30 juni 2020

Kontaktperson

Charlotta Sahlström

E-postadress

samrad@rejlers.se

Telefon

072-050 68 34

Dokument att ladda ner