Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Grimsta

Vattenfall Eldistribution AB planerar att ansöka om förlängd nätkoncession för linje för en befintlig 70 kV kraftledning vid Grimsta i Upplands Väsby kommun, Stockholms län, och genomför nu samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken.

Den aktuella ledningssträckningen är befintlig varför något markarbete ej kommer att ske.

Inför ansökan om förlängd nätkoncession genomförs nu ett skriftligt samråd med Länsstyrelsen i Stockholms län, Upplands Väsby kommun, myndigheter, organisationer, allmänhet och särskilt berörda.

Vattenfall Eldistribution AB vill med denna annons informera och inbjuda till skriftligt samråd med allmänheten och övriga som kan ha synpunkter på projektet. Projektets samrådshandling som beskriver sträckningens utformning och miljöpåverkan kan laddas ner längre ned på sidan.

WSP Sverige AB har av bolaget fått i uppdrag att genomföra tillståndsprocessen. Information och synpunkter (yttranden) som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Samrådsyttrande lämnas senast 4 mars till WSP Sverige AB, Att: Agnes Larsson, Arenavägen 57, 121 88 Stockholm eller e-post: agnes.larsson@wsp.com.

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta Anders Bergman, tel. 010-722 55 13 eller e-post: anders.bergman@wsp.com

Sista dag för synpunkter

4 mars 2019

Kontaktperson

Agnes Larsson

Telefon

010-722 95 69