Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Grundfors – Risliden

Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om koncessioner (tillstånd) för nya 150 kV luftledningar, mellan Grundfors och Risliden i Storumans och Vilhelmina kommuner, Västerbottens län. Syftet med ledningarna är att ansluta vindkraft från de planerade vindkraftparkerna Norrbäck och Pauträsk till elnätet i Grundfors med nya 150 kV luftburna kraftledningar.

Bakgrund

Projektet har pågått under en längre tid och samråd har genomförts i flera omgångar. Ett stråksamråd genomfördes under hösten 2016, och våren 2017 fattade länsstyrelsen beslut om att kraftledningen kan antas medföra betydande miljöpåverkan, varpå ett sträckningssamråd genomfördes sommaren 2017. Ansökan om koncession lämnades därefter in till Energimarknadsinspektionen 2018 och myndigheten skickade sedan ut ärendet på remiss våren 2021. Utifrån inkomna remissyttranden och ny information som härigenom kom Vattenfall Eldistribution till del, har nya sträckningsalternativ nu arbetats fram. Sökanden bedömer att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Med anledning av detta genomförs nu ett avgränsningssamråd för de nya sträckningsalternativen.

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken

Under aktuell samrådsperiod genomförs nu ett kompletterande samråd för sträckan Grundfors-Risliden för att sprida information om projektet och ge berörda och intresserade möjlighet att lämna synpunkter. Inget fysiskt samrådsmöte kommer äga rum, Vattenfall Eldistribution önskar skriftliga svar i första hand via e-post.

Samrådsunderlaget med tillhörande bilagor finns under dokument att ladda ner längre ner på denna sida.

Synpunkter eller frågor?

Synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet lämnas senast den 28 februari 2022 via e-post till emma.kassfeldteriksson@vattenfall.com eller till: 

Vattenfall Eldistribution AB
Emma Kassfeldt Eriksson
Aurorum 12
977 75 Luleå

Har ni några frågor eller för beställning av samrådsunderlag per post är ni välkommen att kontakta Emma på telefon eller e-post.

Sista dag för synpunkter

2022-02-28

Kontaktperson

Emma Kassfeldt Eriksson

Telefon

073-0860851