Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Gysinge-Österfärnebo

Vattenfall Eldistribution AB planerar att bygga om befintlig el-ledning mellan Gysinge och Österfärnebo och söka koncession (tillstånd) för ny sträckning. Ledningen behövs för att kunna upprätthålla elförsörjningen av bland annat Gysinge och Österfärnebo. Befintlig ledning är byggd både som luftledning och markkabel och sträcker sig bland annat genom Färnebofjärdens nationalpark. Vattenfall Eldistribution AB förordar en ny ledningssträcka längs med Länsväg 272 samt att ledningen förläggs som markkabel.

Undersökningssamråd

Vattenfall Eldistribution AB inbjuder härmed till undersökningssamråd för myndigheter, organisationer, markägare och enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten. Studerade sträckningar redovisas separat på karta. Sträckningarna beskrivs utförligare i samrådsunderlaget som finns att ladda ner på denna sida. Synpunkter lämnas senast fredagen den 1 mars 2019.

Synpunkter skickas till:

Sweco Energy AB, Att: Erik Sundqvist
Box 214 
701 44 Örebro 

Eller via e-post, erik.sundqvist@sweco.se

Önskas ytterligare information kontakta gärna Erik Sundqvist på 072 – 450 50 46.

Sista dag för synpunkter

1 mars 2019

Kontaktperson

Erik Sundqvist

Telefon

072–450 50 46

Dokument att ladda ner

Samrådsunderlag

Karta