Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Bakgrund

Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen ökar. En effekt av tillväxten i regionen är att behovet av kapacitet i elnätet ökar. Samtidigt ställer samhället idag allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning. För att möta kapacitetsbehovet och öka driftsäkerheten i nätet planerar Vattenfall Eldistribution konvertera regionnätet från 70 kV till 130 kV.

Information om inlämnad tillståndsansökan

Uppdaterat: 2021-05-27

Vattenfall Eldistribution har sedan hösten 2019 genomfört samråd för nya 130 kV ledningar mellan Hagby, Ensta och Arninge i Upplands Väsby och Täby kommuner. Efter genomfört samråd inlämnades ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) till Energimarknadsinspektionen (Ei) i mars 2021.

Ansökan avser två parallellgående, i huvudsak sambyggda, 130 kV ledningar mellan Hagby och Ensta samt en 130 kV ledning mellan Ensta och Arninge. Ansökan har också inlämnats gällande ombyggnation av ytterligare två ledningar i området söder om Hagby, som byggs om för att ansluta till stationen. Ledningarna avses att utföras som luftledningar med undantag för korta sträckningar markkabel vid anslutning till station Ensta. Ledningssträckningar enligt ansökan framgår av karta nedan.

Karta-webbsida-Hagby-Ensta-Arninge-april-2021.jpg
Ledningssträckningar enligt koncessionsansökan till Energimarknadsinspektionen.

Vad händer nu?

Koncessionsansökningarna kommer nu att prövas av Ei. Myndighetens ärendenummer för ansökningarna är 2021-100814, -100815 och -100816. Ei kommer inom ramen för tillståndsprövningen att remittera ärendet till berörda myndigheter och sakägare, vilka därmed ges möjlighet att lämna synpunkter på planerade ledningsåtgärder.

Ledningarna kommer att ersätta befintliga 70 kV ledningar mellan Alby och Ensta (två ledningar) samt mellan Ensta och Arninge (en ledning). När planerade nya 130 kV ledningar uppförts och tagits i drift kommer befintliga 70 kV ledningar att raseras.

Dokument och Kontakt 

Kontaktperson

Erik Pettersson

Dokument från genomförda samråd

Developer Tools


Cache options

Consumption options