Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Om Projektet

Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för två nya 150 kV ledningar i markkabelutförande mellan en ny transformatorstation på Hertsöfältet och en ny transformatorstation på östra delen av Svartön, kallad Gräsören (PT58). Ledningarna är belägna i Luleå, Luleå kommun, Norrbottens län. Vattenfall Eldistribution genomför nu avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29–32 §§ miljöbalken avseende de planerade åtgärderna. På Svartön i Luleå kommun planeras för ett nytt industriområde för etablering av verksamheter.  

Syftet med de nya ledningarna mellan stationerna Hertsöfältet och Gräsören är att ansluta LKAB:s planerade industriområde på Svartöns östra sida till elnätet. För att få bygga och driftsätta en kraftledning krävs nätkoncession för linje (tillstånd) enligt Ellagen.
Bild

Samråd

Ett undersökningssamråd har genomförts under maj-april 2023 för att bland annat utreda om verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP). Länsstyrelsen i Norrbotten meddelade den 2023-06-12 (dnr 407-6783-2023) att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Därför genomförs nu ett avgränsningssamråd med syfte att samråda om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.

Inbjudan till samråd

Vattenfall Eldistribution inbjuder nu till avgränsningssamråd för myndigheter, organisationer, markägare och enskilda, samt allmänhet, som kan antas bli berörda av verksamheten. Berörda har möjlighet att yttra sig kring de planerade ledningarna, samt ge förslag på frågor som behöver belysas i kommande miljökonsekvensbeskrivning för projektet. Inkomna synpunkter och yttranden från samrådet i april-maj 2023 kommer fortsatt att beaktas i processen.

En samrådshandling med mer information om de planerade åtgärderna och förutsedda miljöeffekter finns att ladda längre ner på denna sida. Samrådsmaterial kan också beställas genom att kontakta Anna Norell via:
sm-se-hertsofaltet-svarton@sweco.se eller telnr. 070-921 15 58.

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast fredag den 29 september 2023 till e-postadressen sm-se-hertsofaltet-svarton@sweco.se

Alternativt
Sweco Sverige AB
c/o Anna Norell
Box 110
901 03 Umeå

Sista dag för synpunkter

29 september 2023

Kontaktperson

Anna Norell

Telefon

070-921 15 58

Developer Tools


Cache options

Consumption options