Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Himmeta, Arboga och Kungsör

 

Om projektet

I regionen Arboga-Kungsör märks ett ökat elbehov, inte minst från industrier som önskar etablera sig i området. Kapaciteten i det nät som förser Arboga och Kungsör med el, är idag helt utnyttjad. En förstärkning av elnätet är därför nödvändig för att tillgodose det ökade behovet och för att öka driftsäkerheten. Det är mot denna bakgrund som Vattenfall Eldistribution AB planerar byggande av ny 130 kV ledning mellan Himmeta, Arboga och Kungsör.

koncessionskarta.jpg

Samråd

Ett stråksamråd i ärendet hölls i slutet av 2016 och början av 2017. Det samrådet avsåg alternativa ledningsstråk i området. Efter det har Vattenfall Eldistribution valt ledningsstråk samt tagit fram ledningssträckningar inom valda stråk. Dessutom har ett nytt sträckningsalternativ mellan Himmeta och Arboga tagits fram. 

Vattenfall Eldistribution AB höll 2019 ett så kallat avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29 § miljöbalken med länsstyrelsen, berörda kommuner, organisationer och enskilda som kunnat bli särskilt berörda. Förutom att samråda kring projektet och presenterade ledningssträckningar syftade samrådet till att samråda kring avgränsning, innehåll och utformning av den miljökonsekvensbeskrivning som ska göras i ärendet.

Projektet

Den planerade nya 130 kV ledningen ska förstärka Mälarenergi Elnäts befintliga 40 kV nät i området. Två nya stationer etableras nordost om Arboga respektive nordväst om Kungsör och en ny 130 kV ledning byggs mellan de båda nya stationerna samt mellan den befintliga transformatorstationen i Himmeta sydväst om Köping och den nya Arbogastationen.

Det aktuella projektet omfattar ledningen medan Mälarenergi ansvarar för de formella ärenden som rör de planerade nya transformatorstationerna i Arboga och Kungsör.

Vattenfall avser att bygga den planerade kraftledningen som luftledning.

Vattenfall Eldistribution beviljas koncession för den nya 130 kV ledningen mellan Himmeta, Arboga och Kungsör

Den 18 april 2023 meddelade Energimarknadsinspektionen (Ei) att de beviljar Vattenfall Eldistribution koncession (tillstånd) för 130kV-ledningen på sträckan Himmeta Arboga och Kungsör, som skall förstärka Mälarenergis befintliga 40 kV-nät. Arbetet går nu vidare med att planera för uppförandet av ledningen.

Var är vi nu?

image1zcfb.png

Frågor om projektet

Frågor om projektet skickas till: h.a.k@vattenfall.com

Dokument att ladda ner