Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Om projektet

Vattenfall Eldistribution AB planerar att spänningshöja befintliga 70 kV kraftledningar mellan station Överby och station Kallhäll till 130 kV. Projektet berör Sollentuna och Järfälla kommuner i Stockholms län. Vattenfall Eldistribution AB genomför nu undersökningssamråd enligt 6 kapitlet miljöbalken.

Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen ökar. En effekt av tillväxten i regionen är att behovet av kapacitet i elnätet ökar. Samtidigt ställer samhället idag allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning. För att möta kapacitetsbehovet och öka driftsäkerheten i nätet planerar Vattenfall Eldistribution att konvertera regionnätet från 70 kV till 130 kV.

För att planerade åtgärder ska kunna genomföras avser Vattenfall Eldistribution att ansöka om ändring av nätkoncession för linje enligt 2 kap. 27 § ellagen, för att spänningshöja befintliga kraftledningarna mellan Överby och Kallhäll.

Ledningarna planeras att bytas ut i befintlig ledningsgata, med mindre åtgärder som utbyte av vissa ledningskomponenter.

Bild

Samråd

Vattenfall Eldistribution AB inbjuder till undersökningssamråd för myndigheter, organisationer och enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten. Vi vill med denna inbjudan uppmana er att inkomma med synpunkter och information som kan var till hjälp för att utreda omfattningen och detaljeringsgraden av den miljökonsekvensbeskrivning som kommer utgöra beslutsunderlag i den fortsatta tillståndsprocessen.

Samrådshandling, med mer information om projektet, finns att ladda ner längre från denna sida.

Samrådsmaterial kan också beställas genom att kontakta Pernilla Arvidsson via mail nedan eller telnr. 072-179 37 30. Vid frågor gällande projektet kontakta Pernilla via mail sm-se-kallhalloverby@sweco.se eller telefon.

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 2023-02-24 till mailadressen sm-se-kallhalloverby@sweco.se

Alternativt:
Sweco Sverige AB
c/o Pernilla Arvidsson
Box 110
901 03 Umeå

Sista dag för synpunkter

2023-02-24

Kontaktperson

Pernilla Arvidsson

Telefon

072-179 37 30

Dokument att ladda ner

Samrådshandling

Developer Tools


Cache options

Consumption options