Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

karta

Öppna översiktskarta i högre kvalitet

Bakgrund

Södermanlandsregionen växer med nya stadsdelar, lokal energiproduktion samt ny och växande industri i omställning. För att möjliggöra regionens tillväxt och samtidigt säkra en tillförlitlig och stabil elleverans, behöver regionnätet byggas ut och förstärkas. Nu planeras förstärkning av regionnätet i Katrineholms och Flens kommuner, närmare bestämt mellan Laggarhult och Hedenlunda.

Projektet  är uppdelade i två etapper. Först planeras en ny luftledning mellan industriområdet vid Finntorp-Lövåsen i Katrineholm och Speteby och sedan en ny luftledning mellan Speteby och Hedenlunda. Denna sida gäller för ledningen Katrineholm-Speteby.

Vattenfall Eldistributions uppdrag

Vattenfall Eldistribution AB har som nätbolag till uppdrag att underhålla, driva och vid behov bygga ut ett säkert, tillförlitligt och effektivt elnät till lägsta kostnad för våra kunder. Alla utbyggnader sker utifrån efterfrågan och som ägare av regionnätet är Vattenfall Eldistribution skyldiga, enligt ellagen, att möjliggöra anslutning till de kunder som så önskar.

Tillståndsprocessen

När en ny ledning ska byggas måste nätbolaget ansöka om tillstånd (koncession). Det är en komplex och lång process vars syfte är att ta hänsyn till boendemiljöer, infrastruktur, natur- och kulturmiljövärden. Övervakande och beslutande myndighet är Energimarknadsinspektionen. När tillståndet/koncessionen har vunnit laga kraft, börjar det faktiska arbetet med att bygga ledningen.

Tillståndsprocessen inleds med en utredning om verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) eller ej. Detta görs genom ett undersökningssamråd med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli särskilt berörda. När samrådet är avslutat sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse som utgör underlag för länsstyrelsens beslut om BMP. I aktuellt projekt genomfördes samrådet på ett sådant sätt att det uppfyller kraven för både undersöknings- och avgränsningssamråd. 

Läs mer om BMP

Mer information

I den här filmen berättar vi om Vattenfall Eldistributions roll och uppdrag att bygga upp ett driftsäkert elnät för att förse Katrineholmsregionen med el. I filmen förklarar vi de överväganden som måste göras i valet av luftledning kontra markkabel. Vi förklarar även hur tillståndsprocessen för att bygga elnät går till, men också hur vi informerar de som berörs av kommande byggnationer.

 

Kontakt

Dokument att ladda ner

Developer Tools


Cache options

Consumption options