Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Sträckningsförslag Kolbotten-Nynäshamn

Bakgrund

Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen ökar. En effekt av tillväxten i regionen är att behovet av kapacitet i elnätet ökar. Samtidigt ställer samhället idag allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning. För att möta kapacitetsbehovet och öka driftsäkerheten i nätet planerar Vattenfall Eldistribution att konvertera regionnätet från 70 kV till 130 kV.

Information om inlämnad tillståndsansökan

Efter genomfört samråd har Vattenfall Eldistribution lämnat in ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) för en ny 130 kV ledning mellan Kolbotten (i Salems kommun) och Nynäshamn som ersätter befintlig 70 kV ledning på sträckan. På sträckan mellan Kolbotten och Gärtuna sträcker sig ledningen parallellt med tre andra 70 kV ledningar (Kolbotten-Södertälje, Kolbotten-Scania och Kolbotten-Lissma). För att uppnå önskat slutresultat med minsta möjliga intrång och miljöpåverkan har Vattenfall Eldistribution valt att ta ett samlat grepp om ombyggnation av de fyra ledningarna på delsträckan. De fyra befintliga ledningarna är på sträckan till stor del sambyggda två och två. För ledningarna Kolbotten-Södertälje och Kolbotten-Scania planeras spänningshöjning till 130 kV och för dessa har ansökan om ändring av nätkoncession för linje inlämnats till Energimarknadsinspektionen. Planerade åtgärder på ledningen Kolbotten-Lissma bedöms kunna genomföras med stöd av befintlig nätkoncession för linje då denna ledning inte omfattas av planerad spänningshöjning. Ledningssträckningar enligt ansökningarna framgår av karta nedan. Huvuddelen av ledningssträckningen planeras att utföras som luftledning. En kortare delsträcka vid Ösmo tätort utförs som markförlagda kablar.

Koncessionsansökningar, med tillhörande bilagor, finns att ladda ner längre ner på denna sida.

Vad händer nu?

Koncessionsansökningarna kommer nu att prövas av Energimarknadsinspektionen (Ei). Myndighetens ärendenummer för ansökningarna är 2021-102832, 2021-102833 och 2021-102834. Ei kommer inom ramen för tillståndsprövningen att remittera ärendet till berörda myndigheter och sakägare, vilka därmed ges möjlighet att lämna synpunkter på planerade ledningsåtgärder.

Kontaktperson

Erik Pettersson

Telefon

070-368 79 71

Dokument från genomförda samråd

Developer Tools


Cache options

Consumption options