Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Kolbotten-Tullinge

Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för befintlig 77 kV luftledning och markkabel i Botkyrka, Salem och Huddinges kommuner, Stockholms län. En spänningshöjning avses också göras på ledningen från 77 kV till 132 kV. Höjningen planeras påbörjas under 2022.

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution ansöker om nätkoncession för linjer (tillstånd) för befintlig 77 kV luftledning och markkabel mellan Kolbotten-Tullinge, Botkyrka, Salem och Huddinges kommuner, Stockholms län. En spänningshöjning avses också göras på ledningen från 77 kV till 132 kV. Höjningen planeras påbörjas under 2022.

Syftet med ansökan är att behålla befintlig ledning då den utgör en viktig del av kraftöverföringen i Salem, Botkyrka samt Huddinges kommuner. Ansökan avser en förlängning av koncessionen tills vidare och avser ej att förändra rådande ledningssträckning.

På grund av ökat behov av el i regionen avser Vattenfall Eldistribution att höja från 77 kV till 132 kV. Övergången till högre spänning planeras att påbörjas år 2022 då ett antal mindre åtgärder behöver vidtas i anslutande ledningar och transformatorer innan höjningen kan ske.

Vad händer nu?

Inför ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) genomförs ett undersökningssamråd enligt 6 kap 24 § miljöbalken med berörd länsstyrelse, kommunen och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Vi tar tacksamt emot synpunkter t.o.m. 18 september 2019.

Synpunkter skickas till

WSP AB, Att: Malin Eriksson, Box 13033, 402 51 Göteborg eller e-post: malin.e.eriksson@wsp.com

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta Malin Eriksson, tel 010- 721 03 92 eller e-mail malin.e.eriksson@wsp.com

Sista dag för synpunkter

18 september 2019

Kontaktperson

Malin Eriksson, WSP

Telefon

010- 721 03 92

Dokument att ladda ner

Samrådshandling

Bilaga med kartor