Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

ÄL814 S3 Kungsör

Undersökningssamråd enligt miljöbalken inför ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 45 kV kraftledning, Kungsörs kommun, Västmanlands län.

Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för ändring av del av befintlig 45 kV (nominell spänning) luftledning som planeras att markförläggas vid Runnabäcken i Kungsörs kommun, Västmanlands län. På uppdrag av Sökanden har Sweco Energy AB anlitats för att vara behjälpliga under tillståndsprocessen.

Området Runnabäcken i Kungsörs kommun är under exploatering enligt gällande detaljplan och byggnation pågår i området. I anslutning till det område som nu är under uppbyggnad pågår ytterligare detaljplanering. En förutsättning för ytterligare detaljplanering och byggnation i området är att befintlig 45 kV luftledning tas bort. Kungsörs kommun har av denna anledning beställt att Sökanden ska bygga om ledningen genom området för att möjliggöra exploatering. Del av befintlig 45 kV luftledning planeras därför att markförläggas.

Synpunkter kan antingen mejlas direkt till ansvarig kontaktperson, alternativt postas till nedanstående adress. Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 2020-03-29 till:

Staffan Svanberg,
Tel: 073-842 12 32,
E-post: staffan.svanberg@sweco.se

Sweco Energy AB
ATT: Staffan Svanberg
Box 1062
551 10 Jönköping

Sista dag för synpunkter

29 mars 2020

Kontaktperson

Staffan Svanberg

Telefon

073-842 12 32