Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Om projektet 

Trollhättan expanderar österut och för att möta elbehovet som detta medför planerar Trollhättan Energi AB att etablera en ny transformatorstation i Lunden, sydost om Trollhättans stad.

För att ansluta stationen till Vattenfall Eldistributions regionnät planerar Vattenfall Eldistribution att bygga två nya 40 kV-ledningar mellan sin befintliga station Lextorp och den nya stationen. För att uppföra dessa ledningar krävs nätkoncession för linje (tillstånd) enligt ellagen (1997:857). AFRY har fått i uppdrag av Vattenfall att bistå med tillståndsprocessen.

Bild

Samråd

För att kunna söka tillstånd för de nya ledningarna ska samråd genomföras enligt 6 kap. miljöbalken (1998:808). Vattenfall Eldistribution vill informera och samråda kring alternativa sträckningar för nya kraftledningar. Information om projektet finns i det bilagda samrådsunderlaget.

Samråd genomförs med ägare till fastigheter inom eller i närhet av något av de sträckningsalternativ som utreds inför planerad byggnation av ledningarna. Samråd sker även med berörd länsstyrelse och kommun samt med övriga myndigheter och organisationer som kan bli berörda av projektet. Allmänheten informeras om projektet via annons i lokal tidning och ges möjlighet att inkomma med synpunkter. Synpunkter och information som inkommer under samrådet kommer utgöra underlag för det fortsatta arbetet med framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning och koncessionsansökan.

Frågor eller synpunkter?

Frågor och synpunkter på projektet välkomnas.
Skriftliga synpunkter lämnas senast den 1 mars 2023 till:

Post: Thorun Berg, AFRY, Box 1551, 401 51 Göteborg
E-post: thorun.berg@afry.com
Telefon: 070-247 82 55

Sista dag för synpunkter

1 mars 2023

Kontaktperson

Thorun Berg, AFRY

Telefon

070-247 82 55

Developer Tools


Cache options

Consumption options