Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Om projektet

Planerad kraftledning sträcker sig från Vattenfall Eldistributions station utanför Lindome i Mölndals stad i nordostlig riktning mot planerad ny station öster om Skalmered i Härryda kommun. Befintlig station i Lindome ska reinvesteras och flyttas något norrut varför ledningssträckan utgår därifrån. Planerad ledningssträcka föreslås i huvudsak gå parallellt med Svenska kraftnäts befintliga 400 kV ledning. Kortare sträckor kommer ledningen sträcka sig i ny ledningsgata. Se samrådshandlingarna för mer detaljerade beskrivningar över de olika sträckningar som utretts. Efter utredning och samråd kommer den slutgiltiga sträckningen att fastslås.

Karta Lindome-Skalmared.jpg

Bakgrund

För att trygga framtidens elförsörjning för Härryda kommun planerar Vattenfall Eldistribution att bygga en ny inmatningspunkt till Härryda Energis elnät. Syftet är att förstärka elnätet för dagens behov men också dimensionera för en hållbar utveckling av kommunen. En ny inmatningspunkt behövs för att säkerställa fortsatt bra elförsörjning och kvalitet. Det är viktigt, inte minst för samhällets fortsatta välfärd och för klimatomställningen.

Vad gör vi nu?

Juni 2023 - Samråd 

För att få uppföra och driva en kraftledning krävs tillstånd enligt ellagen. Inför ansökan om tillstånd, genomförs nu ett avgränsningssamråd enligt 6 kap 29 § miljöbalken. Det innebär att vi tittar på förutsättningar såsom bebyggelse, natur- och kulturmiljö.

Samråd sker med länsstyrelse, kommun, enskilda som kan bli berörda, övriga statliga myndigheter, organisationer och allmänheten. Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet.

Berörda är välkomna att ta del av samrådsunderlaget och inkomma med synpunkter. För utskriven samrådshandling eller svar på frågor kontakta Josefin Andersson tel: 070-338 02 72, josefin.andersson@c3smiljoteknik.se.

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 13 juli 2023 till Josefin Andersson på e-post som ovan eller via brev till:
C3S Miljöteknik AB, Att: Josefin Andersson, Gevärsgatan 3, 254 66 Helsingborg.

Du kan även ladda ner samrådshandlingen längre ner på sidan.

Tillståndsprocessen

När en ny ledning ska byggas måste vi som nätbolag ansöka om tillstånd (koncession). Ellagen har bestämmelser som reglerar detta. Det är en komplex och lång process vars syfte är att ta hänsyn till bostäder, infrastruktur, natur, djur- och kulturvärden. Övervakande och beslutande myndighet är Energimarknadsinspektionen. När tillståndet/koncessionen har vunnit laga kraft, börjar det faktiska arbetet med att bygga ledningen.
Läs mer om tillståndsprocessen här och se status för projektet nedan.

Tillståndsprocessen Lindomen-Skalmared 2023-06-01.jpg

Har du frågor om våra projekt är du välkommen att kontakta oss via e-post. Vår e-postadress hittar du längre ner på denna sida under rubriken kontakt.

Sista dag för synpunkter

13 juli 2023

Kontaktperson

Josefin Andersson

Telefon

070-338 02 72

Developer Tools


Cache options

Consumption options