Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Lovikka-finska gränsen

Ledningarna försörjer bebyggelse i och omkring Lovikka, Junosuando och Muodoslompolo med el och syftet med åtgärden är en förutsättning för den framtida elförsörjningen. Ledningen Muodoslompolo-finska gränsen utgör även en viktig överföringsledning mellan elnäten på den svenska respektive finska sidan vilket ökar redundansen i nätstrukturen och minskar sårbarheten för elleveranser till Pajalaregionen. Ansökan föranleds av att koncessionstiden för de befintliga ledningarna 714CÅ, 714JX och 714UB har upphört att gälla.

För luftledningarna kommer Vattenfall Eldistribution att ansöka om nätkoncession (tillstånd) för linje hos Energimarknadsinspektionen. Inför ansökningarna genomförs nu samråd med bl.a. myndigheter, organisationer och berörda markägare.

Ytterligare information eller svar på frågor angående ledningen lämnas av Eva Espling på Sweco, tel. 090-71 52 62, e-post: eva.espling@sweco.se

Synpunkter i ärendet lämnas skriftligen senast den 30 juni 2017 till Sweco, att. Liisa Sars, Hamngatan 45, 941 62 Piteå eller via e-post liisa.sars@sweco.se

Sista dag för synpunkter

30 juni 2017

Kontaktperson

Liisa Sars

Telefon

0920-355 92