Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Måby-Arlanda

Bakgrund

Sökandens befintliga 70 kV ledning ÄL9 S9 sträcker sig i sin helhet mellan station Måby och station Arlanda och består av både luftledning och markkabel. En del av sträckan med luftledning behöver flyttas och byggas om för att frigöra mark för Svenska kraftnäts nya ledning samt Arlandastad Projekt AB (Arlanda Holdings) antagna och pågående detaljplaner. Ledningen behöver flyttas och byggas om mellan station Måby och en stolpplats öster om Arlandabanan i höjd med Nybygget. Den befintliga luftledningen kommer sedan raseras på denna sträcka.

Samråd

Inför ansökan om nätkoncession genomför Vattenfall Eldistribution AB undersökningssamråd enl. 6 kap. 23-24§§ miljöbalken. Samrådet genomförs skriftligen med myndigheter och enskilda som berörs av verksamheten. Samrådsunderlag finns tillgängligt att ladda ner under dokument längst ned på denna sida.

Vid frågor gällande projektet kontakta ansvariga konsult Erik Sundqvist (072-450 50 46)

Skriftliga synpunkter, i föreliggande samråd, önskas oss tillhanda senast 11 februari 2022 till:

sm_se_mabyarlanda@sweco.se

Alternativt
Sweco Sverige AB
Att: Erik Sundqvist
Box 214
70144 Örebro

Sista dag för synpunkter

11 februari 2022

Kontaktperson

Erik Sundqvist, Sweco

Telefon

072-450 50 46

Dokument att ladda ner

Samrådsunderlag Måby-Arlanda