Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Om projektet

Vattenfall Eldistribution AB planerar en ny 24 kV markkabel längs väg 223 vid Marielund. Projektet berör Strängnäs kommun i Södermanlands län. Vattenfall Eldistribution genomför nu ett avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29-32 §§ miljöbalken.

Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för en ny 24 kV ledning i markkabelutförande i Strängnäs kommun, Södermanlands län.

Den nya ledningen kommer att ersätta en del av den befintliga 24 kV luftledningen ÄL306 som i dag går genom detaljplanelagt område (Södra Årby). Ledningen utgör en viktig del i Vattenfalls regionnät i området. Syftet med den nya ledningen är att frilägga planlagd mark i detaljplanen efter att den nya ledningen tagits i drift och den befintliga ledningen raserats.
Bild

Samråd

Vattenfall Eldistribution inbjuder till skriftligt avgränsningssamråd för myndigheter, organisationer, markägare, allmänheten och enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten. Vi vill med denna inbjudan uppmana er att inkomma med synpunkter och information som kan var till hjälp för att utreda omfattningen och detaljeringsgraden av den miljökonsekvensbeskrivning som kommer utgöra beslutsunderlag i den fortsatta tillståndsprocessen.

Mer information om den tillkommande ledningssträckningen finns i samrådsunderlaget som också finns att ladda ned i nedan dokumentlista.

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 24 februari 2023 till:
sm-se-marielund@sweco.se

Alternativt

Elsa Einarsson
Sweco Sverige AB
Hospitalsgatan 3B
602 27 Norrköping

Dokument att ladda ner 

Samrådsbrev

Samrådsunderlag

Developer Tools


Cache options

Consumption options