Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Naum, Vedum och Herrljunga

Kompletterande undersökningssamråd inför ansökan om nätkoncession för en ny kraftledning mellan Naum, Vedum och Herrljunga.

Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om tillstånd (s.k. nätkoncession för linje) för ny 45 kV luftledning mellan Naum, Vedum och Herrljunga i Vara och Herrljunga kommuner, Västra Götalands län. Syftet med ledningen är att förstärka elnätet i Vara och Herrljunga kommuner. För att möjliggöra en fortsatt utveckling och tillväxt kring Vedum och Herrljunga byggs en ny 45 kV-ledning mellan de tre befintliga transformatorstationerna OT61 Naum, TT1951 Vedum och TT8145 Herrljunga. Uppförandet av en ny ledning kommer även att avlasta 45 kV-nätet söderut i trakten till Ulricehamn.

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution AB genomförde ett undersökningssamråd under vintern 2018-2019 med berörda av den planerade ledningen.

Vattenfall Eldistribution AB genomför nu ett kompletterande undersökningssamråd enligt 6 kap. 23-25 §§ miljöbalken, då det framkommit under det fortsatta arbetet att även anslutningen av station Naum behöver göras med markkabel. Detta samråd sker med berörd länsstyrelse, kommuner och enskilda som kan anses bli särskilt berörda. Vi vill härmed informera om samrådet och bjuda in berörda att lämna synpunkter.

Det kompletterande samrådet avser endast den alternativa kabelsträckningen A1, se Kompletterande samrådsunderlag på denna sida. Tidigare lämnade synpunkter på samrådsunderlaget behöver inte upprepas.

Synpunkter och ytterligare information

Om samrådshandlingen (finns också att ladda ner längre ner på denna sida) eller ytterligare information önskas är ni även välkomna att kontakta Anna Samuelsson, anna.samuelsson@afry.com eller 076-787 82 79.

Samrådsyttranden ska vara oss tillhanda senast den 30 april 2020 och skickas via e-post till ewelina.szafran-kozdroj@afry.com eller i adresserat brev till;

AFRY
Att. Ewelina Szafran-Kozdrój
Box 1551
401 51 Göteborg

Sista dag för synpunkter

30 april 2020

Kontaktperson

Ewelina Szafran-Kozdrój