Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Naum, Vedum och Herrljunga

Om projektet 

Sökanden planerar att förstärka elnätet i Vara och Herrljunga kommuner samt avlasta 45 kV-nätet söderut mot Ulricehamn. För att möjliggöra en fortsatt utveckling och tillväxt kring Vedum och Herrljunga planeras en ny 45 kV-ledning mellan de tre befintliga transformatorstationerna OT61 Naum, TT1951 Vedum och TT8145 Herrljunga.

Samråd i ärendet har tidigare genomförts (2018 och 2020), syftet med aktuellt samråd är således att se över om förutsättningarna för förordat alternativ har förändrats sedan samrådsprocessens uppstart 2018. I samband med detta presenteras även nya kabelalternativ från plats där luftledning övergår till markkabel och fram till ny placering av station Herrljunga.

För att uppföra ny ledning krävs nätkoncession för linje (tillstånd) enligt ellagen (1997:857).  AFRY har fått i uppdrag av Vattenfall att bistå med tillståndsprocessen.

Figur webb2023.jpg

Samråd enligt 6 kap miljöbalken

För att kunna söka tillstånd för ny ledning ska samråd genomföras enligt 6 kap. miljöbalken (1998:808). Vattenfall Eldistribution vill informera och samråda kring alternativa sträckningar för nya kraftledningar. Information om projektet finns i det bilagda samrådsunderlaget.

 

Samråd genomförs med ägare till fastigheter inom eller i närhet av något av de sträckningsalternativ som utreds inför planerad byggnation av ledningarna. Samråd sker även med berörd länsstyrelse och kommun samt med övriga myndigheter och organisationer som kan bli berörda av projektet. Allmänheten informeras om projektet via annons i lokal tidning och ges möjlighet att inkomma med synpunkter. Synpunkter och information som inkommer under samrådet kommer utgöra underlag för det fortsatta arbetet med framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning och koncessionsansökan.

Frågor eller synpunkter?

Frågor och synpunkter på projektet välkomnas. Skriftliga synpunkter lämnas senast den 13 mars 2023 till:  

Post: Thorun Berg, AFRY, Box 1551, 401 51 Göteborg 

E-post: thorun.berg@afry.com 

Telefon: 070-247 82 55 

Sista dag för synpunkter

13 mars 2023

Kontaktperson

Thorun Berg

Telefon

070-247 82 55

Dokument att ladda ner