Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

 

Bakgrund

Sökanden har 2003 ansökt om förlängd nätkoncession för linje för en ca 1,1 + 9,8 km lång befintlig markkabel/luftledning mellan Norra Kvarnbo norr om Enköping, via västra delarna av Enköping, till Gåsabacken sydost om Enköping. Den aktuella sträckningen byggdes år 1955 och 1966. Enligt begäran från Energimarknadsinspektionen med diarienummer 2018-100096 ska ansökan kompletteras. Med anledning av Ei´s kompletteringsbegäran har Sökanden beslutat att ta fram en ny ansökan om förlängd nätkoncession för linje för aktuell sträckning.

Syfte och behov

Ledningen är en viktig del i Vattenfall Eldistributions regionnät och överför el inom ett stort område till underliggande nät. Ledningen är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning på landsbygden i regionen.

Fortsatt arbete

När samrådsprocessen är avslutad kommer en samrådsredogörelse att upprättas och skickas till länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan eller ej. I samrådsredogörelsen sammanfattas den genomförda samrådsprocessen och alla inkomna yttranden samt Sökandens bemötande av dessa. Arbetet med framtagande av en MKB kommer parallellt att påbörjas. Synpunkter som kommer in under samrådsprocessen kommer ingå i det underlag som ligger till grund för miljökonsekvensbeskrivningen.

Synpunkter

Beställning av samrådshandling och eventuella frågor i detta ärende besvaras av:

Sofia Helge, Tel: 010-722 72 27, E-mail: sofia.helge@wsp.com

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 19 december 2019 till:

WSP Environmental
Att: Sofia Helge, Miljömanagement
Box 13033
402 51 Göteborg

Eller via mail:

Sofia.helge@wsp.com

Sista dag för synpunkter

19 december 2019

Kontaktperson

Sofia Helge

Telefon

010-722 72 27

Dokument att ladda ner

Developer Tools


Cache options

Consumption options