Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Odensala Öst (tidigare Väst) -Måby

Karta över samrådsområdet

Bakgrund

För att möta framtida kapacitetsbehov och säkerställa elförsörjningen i området avser Vattenfall Eldistribution AB att ansöka om nätkoncession för linje för ombyggnation och spänningshöjning från 70 kV till 130 kV för en del av befintlig luftledning mellan planerade station Odensala Öst (tidigare väst) och station Måby i Sigtuna kommun. I samband med ledningsåtgärden planeras nya anslutningar till station Odensala öst.

Vattenfall Eldistribution AB har vid två tillfällen under 2021 samrått om den planerade förbindelsen, för samrådsdokument se nedan. Vattenfall Eldistribution AB har därefter tagit fram ett nytt alternativ till stationsplacering på östra sidan om nuvarande station Odensala. Som ett resultat av genomförda samråd och den ändrade stationsplaceringen har Vattenfall Eldistribution AB beslutat att gå ut på ett ytterligare kompletterande samråd för nya föreslagna sträckningsalternativ från station Odensala Öst till Slåsta.

För att få driva en ledning krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen. Inför ansökan om tillstånd genomförs nu ett kompletterande undersökningssamråd enligt 6 kap. 24 § miljöbalken med berörd länsstyrelse, kommun och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Syftet med samrådet är att redogöra för nya föreslagna sträckningsalternativ, utreda om ledningen kan antas medföra betydande miljöpåverkan och om miljökonsekvensbeskrivningens (MKB) innehåll och utformning. Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet med ansökan. Samtliga yttranden som inkommit i de tidigare samråden kommer att beaktas i den fortsatta processen.

Samråd

Vattenfall Eldistribution AB vill med denna annons informera och inbjuda till skriftligt samråd med berörda som kan ha information och synpunkter på projektet. Projektets samrådshandlingar inklusive kartor med information om lokalisering, utformning, omfattning och förutsedd miljöpåverkan finns att ladda ner nedan.

WSP Sverige AB har av Vattenfall Eldistribution AB fått i uppdrag att genomföra tillståndsprocessen.

Synpunkter lämnas skriftligen senast 6 november 2022 till:

WSP Sverige AB
Att: Maja Hemph Westerfelt
Dragarbrunnsgatan 41
753 20 Uppsala
eller e-post: maja.hemph.westerfelt@wsp.com

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta Maja Hemph Westerfelt, tel. 010-722 79 09 eller e-post: maja.hemph.westerfelt@wsp.com

Sista dag för synpunkter

6 november 2022

Kontaktperson

Maja Hemph Westerfelt

Telefon

010-722 79 09

Dokument att ladda ner