Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Odensala Väst-Måby

Undersökningssamråd för ombyggnation och spänningshöjning av befintlig 70 kV luftledning mellan Odensala Väst och Måby i Sigtuna kommun.

Bakgrund

För att möta framtida kapacitetsbehov och säkerställa elförsörjningen i området avser Vattenfall Eldistribution AB att ansöka om nätkoncession för linje för ombyggnation och spänningshöjning från 70 kV till 130 kV för en del av befintlig luftledning mellan planerade station Odensala väst och station Måby i Sigtuna kommun. I samband med ledningsåtgärden planeras nya anslutningar till station Odensala väst.

För att få driva en ledning krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen. Inför ansökan om tillstånd genomförs nu ett undersökningssamråd enligt 6 kap. 24 § miljöbalken med berörd länsstyrelse, kommunen och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Syftet med samrådet är att utreda om ledningen kan antas medföra betydande miljöpåverkan och om miljökonsekvensbeskrivningens (MKB) innehåll och utformning. Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet.

Samråd

Vattenfall Eldistribution AB vill med denna annons informera och inbjuda till skriftligt samråd med berörda som kan ha synpunkter på projektet. Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Projektets samrådshandling inklusive kartor med information om lokalisering, utformning, omfattning och förutsedd miljöpåverkan finns att ladda ner nedan.

WSP Sverige AB har av Vattenfall Eldistribution AB fått i uppdrag att genomföra tillståndsprocessen.

Synpunkter lämnas skriftligen senast 21 februari 2021 till:

WSP Sverige AB
Att: Maja Hemph Westerfelt
Dragarbrunnsgatan 41
753 20 Uppsala
eller e-post: maja.hemph.westerfelt@wsp.com

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta Maja Hemph Westerfelt, tel. 010-722 79 09 eller e-post: maja.hemph.westerfelt@wsp.com

Sista dag för synpunkter

21 februari 2021

Kontaktperson

Maja Hemph Westerfelt

Telefon

010-722 79 09

Dokument att ladda ner