Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Bild

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution behöver ersätta en befintlig fördelnings¬station i Rissne med en ny station som klarar högre kapacitet. Stationen fördelar el till bostäder och verksamheter i området och behöver uppgraderas för att möta den höga exploateringstakten i kommunen. Vattenfall Eldistribution planerar att ansluta den nya stationen till elnätet via två nya 130 kV markförlagda ledningar som kopplas ihop med en befintlig markförlagd ledning i Lilla Ursvik. Ledningarna berör Sundbybergs stad i Stockholms län.


Samråd

Vattenfall Eldistribution avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för de två planerade ledningarna mellan Rissne och Lilla Ursvik och genomför nu ett kombinerat undersöknings- och avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken. Myndigheter, organisationer, markägare, allmänheten och enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten bjuds in till samrådet och välkomnas att inkomma med information och/eller synpunkter kring projektet.
Samrådsunderlag med mer information om projektet finns att ladda hem längst ned på denna sida. Om så önskas kan underlaget skickas i pappersformat, kontakta i så fall nedan angiven kontaktperson.

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 2023-05-17 till:

sara.mattsson@sweco.se

alternativt:

Sweco Sverige
Att. Sara Mattsson
Box 340 44
100 26 Stockholm

Sista dag för synpunkter

2023-05-17

Kontaktperson

Sara Mattsson

Dokument att ladda ner

Samrådsunderlag 

Karta 

Developer Tools


Cache options

Consumption options