Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Rockhammar

Översiktskarta

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för två nya parallella 132 kV luftledningar mellan Rockhammars bruk och befintlig ledning som går mellan Frövifors och Lindesberg.

Syftet med ledningarna är att Rockhammars bruk planerar att utöka sin massatillverkning vilket föranleder en utökning i effektuttaget. Idag är Rockhammars bruk anslutna till en 40 kV ledning som inte klarar av denna effektökning.

Samråd

Inför ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) ska samråd enligt 6 kap 24 § miljöbalken genomföras. Ett samråd om lämpliga sträckningar hölls i november-december 2019. Efter att samrådet var avslutat framkom att ett lämpligare alternativ för ledningarna till Rockhammars bruk kan vara att ansluta till den nya ledningen BL4S3 (Frövi-Kolsva). BL4S3 håller på att byggas. Ett kompletterande samråd hålls därför nu om detta nya alternativ. Nedan finns handlingar för både det ursprungliga och det kompletterande samrådet, och ni ges härmed möjlighet att yttra er om samtliga sträckningar (alternativ 1-4).

Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet.

Eventuella frågor i detta ärende besvaras av:
Peter Waldeck
Tel: 031 - 17 22 05
E-post: Peter.waldeck@nektab.se

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 5 juni 2020 till:
NEKTAB
Peter Waldeck
Flöjelbergsgatan 20 C
431 37 Mölndal

eller via e-post till: Peter.waldeck@nektab.se

Sista dag för synpunkter

5 juni 2020

Kontaktperson

Peter Waldeck

Telefon

031 - 17 22 05