Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Rudan-Griskurvan

Ombyggnationerna avser delsträckorna Rudan och Griskurvan där de nya ledningarna planeras att konstrueras i ett 130 kV- utförande. Ledningen behöver byggas om i delvis nya ledningssträckningar till följd av Trafikverkets vägprojekt Tvärförbindelse Södertörn som berör aktuell ledning vid dessa två platser. Ombyggnationerna kräver en ny ansökan om nätkoncession (tillstånd) för berörd ledning.

Inför ansökan om nätkoncession genomför Vattenfall Eldistribution AB undersökningssamråd enl. 6 kap. 23-24§§ miljöbalken. Samrådet genomförs skriftligen med myndigheter och enskilda som berörs av verksamheten. Samrådsunderlag inkl. bilagor finns tillgängligt att ladda ner under dokument längst ned på denna sida.

Samrådet pågår t.om. 20 december 2019.

Sista dag för synpunkter

20 december 2019

Kontaktperson

Erik Sundqvist, Sweco