Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Säffle - Södra Averstad

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution AB har för avsikt att etablera en ny 130 kV luftledning mellan befintligt ställverk OT95 Säffle och nytt ställverk i Södra Averstad i Säffle kommun, Värmlands län för att ansluta en ny solkraftspark i Averstad Den planerade 130 kV-ledningen planeras som luftledning. För dessa åtgärder genomförs nu samråd enligt 6 kap. miljöbalken.

Samråd

Syftet med samrådet är att i ett tidigt skede beskriva de alternativa sträckningar som studerats och inhämta information samt ge berörda möjlighet att lämna synpunkter. Samrådsunderlaget går att ladda ner längre ner på denna sida.

Alternativa stäckningar

Samrådet omfattar de tre alternativa stäckningar 1, 2 respektive 3 som studerats. Alternativ 1 är den sträckning som förordas. Alternativ 1 följer befintliga kraftledningar i så stor utsträckning som möjligt och är ca 20,4 km. Alternativ 2 följer till viss del befintlig ledningsgata och är ca 20,2 km. Alternativ 3 medför ny ledningsgata på hela sträckan och är ca 20,7 km. Påverkan på berörda intressen längs med föreslagna sträckningsalternativ redovisas översiktligt i samrådsunderlaget och kommer att beskrivas mer ingående i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i tillståndsansökan. Samtliga ledningar är belägna inom Säffle kommun, Värmlands län.   

image8d9cj.png

 

Vad händer nu?

Inför ansökan till Energimarknadsinspektionen, om tillstånd (nätkoncession för linje) genomförs nu ett undersökningssamråd som även uppfyller kraven för ett avgränsningssamråd enligt 6 kap. 23‑25 §§ respektive 29-32 §§ miljöbalken med länsstyrelsen, berörda myndigheter, organisationer, allmänheten, berörda markägare och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Samrådet omfattar förslag till lokalisering och utformning för planerad ny luftledning.

Samrådsmöte: Ett samrådsmöte i form av öppet hus kommer att hållas på Ölseruds bygdegård, Gullsjö Bygdegården, 661 91 Säffle, den 4 april 2022 mellan kl. 17:00-20:00.

Anmälan till öppet hus: senast 31 mars 2022 via e-post till: ewelina.szafran-kozdroj@norconsult.com.

Öppet hus innebär att ni är välkommen den tid som passar er. På plats finns möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter till företrädare för Vattenfall Eldistribution AB.

Alla synpunkter är viktiga för vårt fortsatta arbete. Vi tar tacksamt emot skriftliga synpunkter t.o.m. den 25 april 2022.

Synpunkter skickas till:

Norconsult AB, att. Ewelina Szafran-Kozdrój, Box 8774, 402 76 Göteborg eller e-post: ewelina.szafran-kozdroj@norconsult.com.

Önskas ytterligare information, svar på frågor eller för beställning av samrådsunderlag per post, kontakta:

Robert Kozelka, Tel: 076-772 46 26, e-post robert.kozelka@norconsult.com eller Ewelina Szafran-Kozdrój, Tel: 073-152 51 96, e-post ewelina.szafran-kozdroj@norconsult.com.

Sista dag för synpunkter

25 april 2022

Kontaktperson

Ewelina Szafran-Kozdrój

Telefon

073-152 51 96