Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Sala-Heby

Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för en ny 132 kV kraftledning respektive en ny 22 kV kraftledning mellan Sala och Heby inom Sala och Heby kommuner, Västmanlands och Uppsala län. I huvudsak är ledningarna planerade att uppföras som luftledning. De nya ledningarna planeras för att ersätta två befintliga ledningar som har uppnått sin tekniska livslängd.

Undersökningssamråd för projektet genomfördes under våren 2019 i syfte att undersöka möjliga lokaliseringar och utformningar av kraftledningarna. Undersökningssamrådet, som var utformat som ett avgränsningssamråd, omfattade flera sträckningsalternativ och utföranden.

Efter samrådet har Sökanden utvärderat inkomna yttranden för att bedöma vilken lokalisering och utformning som är mest lämplig inför upprättande av koncessionsansökan. Sökandens bedömning är att huvudalternativets sträckning utgör det mest lämpliga.

I samrådet framkom oro för landskapsbildspåverkan knuten till den föreslagna utformningen med gemensamma ståltorn för sambyggnation av 132 kV och 22 kV ledningarna. Denna oro uttrycktes i första hand av närboende på Hedåsen i Heby kommun. Av denna anledning har Vattenfall Eldistribution AB valt att föreslå förändringar gällande utformning av ledningarna över Hedåsen och fram till transformatorstationen i Heby.

Kompletterande undersökningssamråd enl. miljöbalken avseende dessa föreslagna förändringar genomförs därför t.om. 31 januari 2020. Samrådet genomförs skriftligen med myndigheter, organisationer, enskilt berörda och allmänheten.

Sista dag för synpunkter

31 januari 2020

Kontaktperson

Erik Sundqvist, Sweco

Telefon

072-450 50 46