Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Peuravaara/Viscariagruvan

karta över luftledningsdragningar

Samråd avseende ledningsflytt av två 150 kV luftledningar förbi Peuravaara/ Viscariagruvan, i utkanten av Kiruna tätort, Kiruna kommun, Norrbottens län.

Bakgrund

På grund av ändrad verksamhet inom det tidigare området för Viscariagruvan vid Peuravaara kommer de två befintliga 150 kV-kraftledningar som sträcker sig genom området behöva flyttas. För dessa åtgärder genomförs nu samråd enligt 6 kap. miljöbalken. Vattenfall Eldistribution AB ämnar ansöka om nätkoncession för omdragning av ledningarna.

Samråd

Syftet med samrådet är att i ett tidigt skede beskriva de alternativa sträckningar som studerats och inhämta information samt ge berörda möjlighet att lämna synpunkter. Samrådsunderlaget går att ladda ner längre ner på denna sida.

Alternativa stråk

För att hitta den mest lämpliga sträckningen utreds tre olika stråkalternativ belägna inom ett större utredningsområde. Ansökt sträckning kan vara något av eller, en kombination av, stråk och sträckningsalternativ 1, 2 och 3. Påverkan på berörda intressen inom stråken redovisas översiktligt i samrådsunderlaget och kommer att beskrivas mer ingående i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i tillståndsansökan.

Vad händer nu?

Inför ansökan till Energimarknadsinspektionen, om tillstånd (nätkoncession för linje) genomförs nu ett undersökningssamråd som även uppfyller kraven för ett avgränsningssamråd enligt 6 kap. 23 25 §§ respektive 29-32 §§ miljöbalken med länsstyrelsen, berörda myndigheter, organisationer, allmänheten, berörda markägare och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Samrådet omfattar förslag till lokalisering och utformning för planerad ny luftledning.

Samrådsmöte

Ett samrådsmöte i form av öppet hus kommer att hållas på Folkets Hus, Lars Janssonsgatan 17, 981 31 Kiruna, 1 juni 2022 kl. 16:00-20:00.

Öppet hus innebär att ni är välkommen den tid som passar er. På plats finns möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter till företrädare för Vattenfall Eldistribution AB.

Anmälan till öppet hus görs senast 27 maj 2022 via e-post till: ewelina.szafran-kozdroj@norconsult.com.

Alla synpunkter är viktiga för vårt fortsatta arbete. Vi tar tacksamt emot skriftliga synpunkter t.o.m. den 22 juni 2022.

Synpunkter skickas till:

Norconsult AB, att. Ewelina Szafran-Kozdrój, Box 8774, 402 76 Göteborg eller e-post: ewelina.szafran-kozdroj@norconsult.com.

Önskas ytterligare information, svar på frågor eller för beställning av samrådsunderlag per post, kontakta:

Eva-Maria Arvidsson

Tel: 073-698 88 50, e-post eva-maria.arvidsson@norconsult.com

Ewelina Szafran-Kozdrój

Tel: 073-152 51 96, e-post ewelina.szafran-kozdroj@norconsult.com

Sista dag för synpunkter

22 juni 2022

Kontaktperson

Ewelina Szafran-Kozdrój

Telefon

073-152 51 96