Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Sanda och Grimsta

Vattenfall Eldistribution AB planerar att ansöka om förlängd nätkoncession för linje för två befintliga 70 kV kraftledningar mellan Harby och Sanda, samt mellan Sanda och Bredden i Upplands Väsby kommun, Stockholms län, och genomför nu samråd enligt 6 kap 23-25 §§ miljöbalken.

Den aktuella ledningssträckningen är befintlig varför något markarbete ej kommer att ske.

Inför ansökan om förlängd nätkoncession genomförs nu ett skriftligt samråd med länsstyrelsen i Stockholms län, Upplands Väsby kommun, och berörda fastighetsägare.

Projektets samrådshandling samt kartbilagor som beskriver sträckningens utformning och miljöpåverkan finns att ladda ner nedan.

Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet och lämnas senast 23 juli 2018 WSP Sverige AB, Att: Agnes Larsson, Arenavägen 57, 121 88 Stockholm, eller via e-post: agnes.larsson@wsp.com.

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta Anders Bergman, tel. 010 722 55 13 eller e-post: anders.bergman@wsp.com .

Sista dag för synpunkter

23 juli 2018

Kontaktperson

Agnes Larsson