Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Sandselehöjderna

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om nätkoncession (tillstånd) för fem nya 150 kV-luftledningssträckningar mellan:

  • Kraftledning mellan stamnätstation Grundfors och planerad kopplingsstation 1, 2 eller 3
  • Kraftledning mellan kopplingsstation 1, 2 eller 3 och Sandberget,
  • Kraftledning mellan kopplingsstation 1, 2 eller 3 och Sikselberget-Storhobben,
  • Kraftledning mellan kopplingsstation alternativ 1, 2 eller 3 och Storliden
  • Kraftledning mellan kopplingsstation alternativ 1, 2 eller 3 och Nävern-Gammhemberget

Syftet med de planerade ledningarna är att ansluta de olika områdena i vindkraftparken till elnätet. Om vindkraftparken inte förverkligas kommer ledningarna inte att byggas.

För att få bygga och driftsätta en kraftledning krävs tillstånd, s.k. nätkoncession för linje, enligt Ellagen. Vattenfall Eldistribution bjuder härmed in till avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29–32 §§ miljöbalken som är en del av tillståndsprocessen.

Samråd steg 2

Sökanden har valt att genomföra samrådet i två steg, se Figur 1. I det första steget samrådde Sökanden om ett stort utredningsområde med flera förslag på alternativa utredningsstråk med myndigheter, föreningar, organisationer och samebyar. I det skedet fanns inte några specifika sträckningar framtagna och det fanns således inte några direkt berörda fastighetsägare. I det skedet genomfördes därför samrådet med de parter som berörs på övergripande nivå och som således kan ha synpunkter om området i stort och de framtagna stråken. Samrådet annonserades i Norran, Västerbottens kuriren, Västerbottens Folkblad och Lokaltidningen för att inkludera allmänheten.

I detta andra samrådssteg samråder Sökanden om föreslagna ledningssträckningar inom respektive föreslaget stråk, för respektive ledning. Jämfört med samrådssteg 1 har antalet föreslagna stråk minskat. Nu sker även samråd med berörda fastighetsägare och direkt berörda sakägare, utöver de som var med i första samrådet. Inbjudan till samråd har skett genom direkta postutskick. Allmänheten har åter informerats via annonsering.

Information och synpunkter som framkommer från båda samrådsstegen ligger till grund för fortsatt arbete och kan leda till revideringar och justeringar. Under båda samråden sker annonsering i tidningar och samrådsunderlaget läggs upp på Sökandens hemsida.


Figur 1. Beskrivning av Vattenfall Eldistributions samrådsprocess för aktuella ledningar.

Synpunkter

Synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet lämnas senast fredag den 11 juni 2021 via e-post klara.brannstrom@sweco.se eller skriftligen till Klara Brännström, Sweco Sverige AB, Box 110, 901 03 Umeå.

För ytterligare information eller svar på frågor angående ansökan kontakta Klara via e-post: klara.brannstrom@sweco.se eller telefon 070-354 39 77.

Ett digitalt samrådsmöte kommer hållas torsdag den 20 maj 2021, mer information om mötet hittar ni i följebrevet till samrådsunderlaget nedan.

Sista dag för synpunkter

11 juni 2021

Kontaktperson

Klara Brännström

Telefon

070-354 39 77

Dokument att ladda ner