Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Sånga-Lövstafjärden

Karta med sträckningsförslag mellan Sånga och Lövstafjärden

Bakgrund

Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen ökar. En effekt av tillväxten i regionen är att behovet av kapacitet i elnätet ökar. Samtidigt ställer samhället idag allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning. För att möta kapacitetsbehovet och öka driftsäkerheten i nätet planerar Vattenfall Eldistribution att konvertera regionnätet från 70 kV till 130 kV.

Vattenfall Eldistribution har idag en 70 kV kraftledning mellan Sånga och skarvpunkt Lövstafjärden. Kraftledningen omfattar ca 6 km luftledning och ca 1 km sjökabel. Planerad spänningshöjning innebär byggnation av en ny 130 kV kraftledning i delvis ny sträckning och utförande. Kraftledningen planeras att utföras som luftledning för sträckan på land samt som sjökabel för sträckan över Lövstafjärden.

För aktuellt samråd har Vattenfall Eldistribution delat upp sträckan mellan Sånga och skarvpunkt Lövstafjärden i tre separata ledningsavsnitt som i sin tur omfattar två till tre ledningsalternativ vardera. Vidare omfattar respektive ledningsalternativ ett stråk och en sträckning. Stråken utgör det område som anläggande av ny 130 kV ledning avses utföras inom. Redovisade sträckningar utgör exempel på hur ledningen skulle kunna dras inom respektive stråk. Observera att slutligt val av ledningssträckning kan komma att skilja sig åt jämfört med inritade sträckningar. Om förändringar kommer att genomföras, hålls dessa inom stråken.

Samrådsparter i detta samråd kan välja att lämna allmänna synpunkter på hela samrådet men även på respektive ledningsalternativ. Samrådsparter har även möjlighet att förorda ledningsalternativ inom de olika ledningsavsnitten.

Samråd

Vattenfall Eldistribution inbjuder härmed till undersöknings- och avgränsningssamråd för myndigheter, organisationer, markägare, allmänheten och enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten.

Ett informations- och samrådsmöte kommer att hållas på Svartsjö slott onsdagen den 20 oktober.
Adress: Svartsjövägen 2 på Färingsö.

Mötet genomförs som ett öppet hus och du är välkommen in när det passar dig mellan klockan 16 och 20. För att vi inte ska bli för många samtidigt i lokalen begränsar vi antalet deltagare under olika delar av eftermiddagen/kvällen. Anmälan sker via e-post till sangalovstafjarden@sweco.se eller per telefon till Frida Tiger på 076-854 78 10. Ange gärna i din anmälan ungefär vilken tid du planerar att komma (närmaste hel timme kl 16-19).

Vid frågor gällande projektet kontakta ansvariga konsulter Frida Tiger (076-854 78 10) eller Erik Sundqvist (072-450 50 46).

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 2021-11-01 till:
sangalovstafjarden@sweco.se

Alternativt:
Sweco Sverige AB
Att: Frida Tiger
Box 340 44
100 26 Stockholm

 

Sista dag för synpunkter

1 november 2021

Kontaktperson

Frida Tiger eller Erik Sundqvist